a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟

22 فروردین 1399

مقالات داغ

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن

تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می گیرد؟

فسخ قرارداد و خیار تاخیر ثمن هنگامیکه مبایعه نامه ای در مورد فروش یک ملک میان خریدار و فروشنده تنظیم می شود، موارد متعددی از جمله زمان انتقال سند بنام خریدار، زمان تحویل ملک، نحوه پرداخت ثمن و … در آن ذکر می گردد. در قانون ذکر شده است که اگر طرفین در زمان انجام معامله در جهت پرداخت ثمن، مدت مشخصی را تعیین نکرده باشند، اگر سه روز از زمان انجام بیع بگذرد و در این سه روز، نه خریدار تمام ثمن را پرداخت نموده باشد و نه فروشنده ملک را تحویل داده باشد، فروشنده این حق را دارد