a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

10 آبان 1400

مقالات داغ

اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. بیشتر بخوانید: الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟ نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: خانم/ آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … و کد ملی … به نشانی تهران، … مشخصات و اقامتگاه مخاطبین: 1. خانم/ آقای … به کد ملی … به نشانی تهران، … 2. خانم/ آقای … به کد ملی … به نشانی تهران، … 3. خانم/ آقای … به کد ملی … به نشانی

تصحیح رای دادگاه

نحوه اصلاح و تصحیح رای دادگاه

تصحیح رای دادگاه رویه قضایی موجود در ارتباط با رسیدگی به دعاوی در دادگستری، بدین نحو می باشد که قضات پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، نظر خود را در ارتباط با پرونده، در قالب دادنامه (رای) صادر می نمایند. گاهی اوقات ممکن است که رای صادره منطبق با موازین قانونی باشد اما در نگارش رای صادر گردیده اشتباهاتی رخ داده باشد. مانند آنکه نام اصحاب دعوا به اشتباه نوشته شود و یا اینکه اعداد و ارقام به اشتباه قید شود که در این شرایط بحث «تصحیح رای» مطرح می گردد. مساله حائز اهمیت در ارتباط با رای تصحیحی