a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

admin

مقالات داغ

رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 33 قانون ثبت احوال، شرط پذیرش دعوی تنفیذ فسخ نکاح، ماده 1103 قانون مدنی، فسخ نکاح به دلیل ازدواج قبلی، رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه بیشتر بخوانید: فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟ چکیده رای تایید فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی

نمونه رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رامهرمز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد عادی، ماده 46 قانون ثبت، ماده 47 قانون ثبت، نظریه اصالت ظاهر، ابطال اجرائیه، رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول، اعتبار اسناد رسمی، رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی مطلب مرتبط: اسناد عادی در حقوق ایران چکیده رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی مطابق با

اخذ تامین از اتباع بیگانه

شرایط اخذ تامین از اتباع بیگانه

اخذ تامین از اتباع بیگانه یکی از عناوین مطرح گردیده توسط قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی عنوانی است به نام ایراد تامین اتباع بیگانه. این ایراد در زمانی مطرح می شود که خواهان دعوا تبعه خارجی و خوانده دعوا ایرانی باشد. در این شرایط اگر خواهان خارجی، علیه خوانده ایرانی طرح دعوا نماید، خوانده می تواند از دادگاه درخواست نماید تا به نحو امانت از خواهان خارجی، تامین اخذ نماید تا در صورت شکست خواهان خارجی در دعوا، خسارات دادرسی وارد شده به خوانده ایرانی، از محل آن تامین جبران گردد. بیشتر بخوانید: چگونگی مطالبه ارز خارجی از طریق

رای رد دعوای احراز عقد هبه

نمونه رای رد دعوای احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوای احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه اقامه دعوا، احراز عقد هبه، ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اسباب تملک، ماده 140 قانون مدنی، رای رد دعوای احراز عقد هبه مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟ چکیده رای رد دعوای احراز عقد هبه احکام دادگاه اصولا

رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی

نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای وحدت رویه شماره 810، فسخ قرارداد، ماده 363 قانون مدنی، استرداد مبیع، اثر فسخ قرارداد، ماده 364 قانون مدنی، رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار چکیده رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی چنانچه در قرارداد منعقده فیمابین فروشنده و خریدار اولیه،