a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

اظهارنامه

مقالات داغ

اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. بیشتر بخوانید: الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟ نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: خانم/ آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … و کد ملی … به نشانی تهران، … مشخصات و اقامتگاه مخاطبین: 1. خانم/ آقای … به کد ملی … به نشانی تهران، … 2. خانم/ آقای … به کد ملی … به نشانی تهران، … 3. خانم/ آقای … به کد ملی … به نشانی

نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه

نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوجه موضوع اظهارنامه: پرداخت نفقه مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوج مطلب مرتبط: چگونه می توان به شکل قانونی از شوهر نفقه گرفت؟! مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … مورخ … اینجانب به عقد ازدواج دائم با جنابعالی درآمده ام، ثمره این ازدواج … فرزند است. متاسفانه جنابعالی مدت … ماه

نمونه اظهارنامه تمکین زوجه

نمونه اظهارنامه تمکین زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه تمکین زوجه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات زوج موضوع اظهارنامه: تمکین زوجه مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات زوجه مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما همانطور که مستحضرید: مطابق با سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … مورخ … اینجانب مبادرت به ازدواج دائم با سرکار علیه نموده ام، ثمره این ازدواج … فرزند است. متاسفانه شما به دلایل واهی از تاریخ

نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک

نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب ذیل مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده مطلب مرتبط: خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک مخاطب محترم خانم/ آقای … با سلام و احترام همانطوری که مستحضرید: نظر به اینکه بموجب سند عادی مورخ … یک باب … را با مشخصات تفصیلی مضبوط در سند به اینجانب فروخته

اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن

نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید. نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش اظهارکننده: مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده مخاطب اظهارنامه: مشخصات و اقامتگاه مخاطب موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات مخاطب محترم خانم/ آقای … با سلام و احترام احتراما اینجانبان … وفق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسماً و قانوناً باستحضار می رساند: مطابق با قرارداد عادی مورخ … اینجانبان

نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه مطالبه طلب برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.   نمونه اظهارنامه مطالبه طلب اظهار کننده: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ آدرس: … مخاطب: شرکت …/ آدرس: … موضوع: مطالبه طلب (پرداخت حق الزحمه) بیشتر بخوانید: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ مخاطب محترم با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب … باستحضار می رساند: مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فیمابین اینحانب و شرکت محترم، اینجانب بعنوان مترجم زبان چینی با تخصص مهندسی از تاریخ ١۵/۰۴/۱۳٩٧ الی ١٧/۰۵/۱۳٩٧