دعاوی حقوقی

نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟ دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 1462
تامین دلیل چیست؟ تامین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. شخص ممکن است به منظور حفظ اسناد و مدارک و هر امری که میتواند بعداً بعنوان دلیل در دادگاه مورد استناد واقع شود درخواست تامین دلیل نماید. تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استفاده با دادگاه است. به موجب ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی «در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده...
الزام موجر به تعمیرات اساسی عين مستأجره چگونه است؟ دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 579
نحوه الزام موجر به تعمیرات اساسی عين مستاجره گاهی اوقات ممکن است که بعد از انعقاد قرارداد اجاره و یا در طول مدت اجاره، ملکی که در ید مستأجر است (عین مستأجره) احتیاج به تعمیرات اساسی پیدا کند، در این شرایط موجر (اجاره دهنده) موظف است که تعمیرات لازم را انجام دهد،حال اگر موجر به وظیفه خود عمل ننماید، مستأجر می تواند با ارائه دادخواستی تحت عنوان الزام موجر به تعمیرات اساسی ملک، الزام وی را به انجام عمل مورد نظر از طریق دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت رسیدگی تعیین شده و با دعوت از...
تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی در قرارداد مشارکت در ساخت دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 328
تایید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی گاهی اوقات ممکن است که فردی بعنوان صاحب ملک یا زمین، ملک یا زمین خود را در اختیار فرد دیگری بعنوان سازنده قرار بدهد و بر همین اساس قراردادی را تحت عنوان قرارداد مشارکت در ساخت، تنظیم بنمایند. قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم می باشد به این معنا که با فوت، ورشکستگی و یا حجر هر یک از طرفین، قرارداد از بین نمی رود. از طرف دیگر در صورت بروز هر یک از موارد ذکر گردیده علی الخصوص برای سازنده ملک، اجرای...
مراحل شکایت از کارفرما جهت دریافت حقوق و مزایای معوقه دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 263
نحوه شکایت از کارفرما جهت احقاق حق گاهی اوقات ممکن است که کارفرمایان اقداماتی را انجام دهند که عمداً یا سهواً به نیروی کار خود (کارمند یا کارگر) ضرری وارد آید. از این رو لازم است جهت انجام شکایت از کارفرما مراحل ذیل به ترتیب انجام گیرد: مراجعه به شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی (جهت انجام شکایت باید شعبه بیمه گذار خود را پیدا کنید و در آنجا آدرس اداره کار و امور اجتماعی شعبه خود را پیدا نمایید) مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی و اخذ نامه برای شعبه بیمه گذار از واحد...
دعوای تایید و اثبات وقوع بیع به چه معناست؟ دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 772
نحوه اثبات وقوع بیع مطابق با قوانین مدون ایران، بالاخص قانون مدنی، عقد بیع بر مبنای توافق میان طرفین منعقد می گردد و جز در موارد خاص، به صرف توافق طرفین، عقد بیع محقق می شود ولو اینکه مکتوب نشده باشد. دادخواست تایید و اثبات وقوع بیع زمانی در دادگاه مطرح می گردد که فردی ملکی را خریداری نموده اما مبایعه نامه مکتوبی بین او و فروشنده وجود ندارد و خریدار قصد دارد با استفاده از مدارکی همچون مستندات پرداخت وجه و یا شهادت شهود و ... وقوع بیع را ثابت نماید. دادگاه با تعیین...
بررسی چگونگی صدور دستور موقت دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 331
دستور موقت چیست؟ دستور موقت همان دادرسی فوری می باشد که به منظور سریع تر رسیدن به هدف (البته بصورت موقتی) و همچنین هموار کردن مسیر اجرای حکم قطعی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد. مطلب مرتبط: هدف صدور دستور موقت چیست؟ درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی پس از صدور دستور موقت، در صورتی...
نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟ دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 640
تامین خواسته چیست؟ تامین خواسته عبارت است از اینکه خواهان دعوا قبل از طرح دادخواست یا در حین دادرسی (تا پیش از صدور حکم قطعی)، با معرفی اموال خوانده دعوا از دادگاه صالح تقاضای توقیف اموال خوانده را می نماید. گاهی اوقات بیم آن می رود که فرد بدهکار با انجام اقدامات گوناگون از قبیل انتقال اموال خود به دیگران سعی بر آن دارد که از پرداخت دین خود امتناع ورزد، لذا فرد طلبکار می تواند با معرفی اموال وی تا میزان طلب خود به دادگاه و توقیف آن حق خود را محفوظ دارد. مطابق...
چگونگی الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستاجر دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 535
الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستاجر برای طرح دعوای الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستاجر، لازم است که قرارداد اجاره ای بین موجر و مستاجر تنظیم گردیده باشد و بر مبنای آن تاریخ مشخصی نیز برای تحویل مورد اجاره به مستاجر، مشخص شده باشد. چنانچه با تمام این اوصاف موجر در زمان تعیین شده ملک را به مستاجر تحویل ندهد در این شرایط مستاجر میتواند با مراجعه به دادگاه صالح، دادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره را تقدیم نماید. در دعوای الزام به تحویل مورد اجاره به مستاجر، خواهان دعوا،...
نحوه اثبات حق انتفاع چگونه می باشد؟ دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 412
حق انتفاع چیست؟ حق انتفاع، حقی است که بر مبنای آن شخصی میتواند از مالی که عین آن متعلق به فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده نماید. بطور مثال شخصی صاحب خانه ای است و به فرد دیگری اجازه میدهد که برای مدتی در ملک او سکونت نماید. حق انتفاع یکی از اقسام مالکیت است و بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری می باشد. حق انتفاع به دو صورت قابل واگذاری است: مالک میتواند حق سکونت در ملک خود را برای مدت معین به فرد دیگری واگذار...
ابطال سند رهنی به چه صورت انجام می گیرد؟ دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 410
نحوه ابطال سند رهنی سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را بعنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد. اگر سند رهنی بصورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع میتواند جهت ابطال سند رهنی به دادگاه دادخواست تقدیم نماید. گاهی اوقات ممکن است که شخصی ملک دیگری را بعنوان مال خود در رهن شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قرار دهد، بعد از اینکه مالک متوجه قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، میتواند دادخواست...
چگونگی مطالبه وجه، بابت ارش ملک معیوب دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 933
مطالبه ارش ملک معیوب گاهی اوقات ممکن است که بعد از انجام معامله مشخص گردد که ملک فروخته شده در زمان معامله معیوب بوده و این عیب نیز مخفی بوده است و مشتری نیز نسبت به آن مطلع نبوده، در اینصورت مشتری میتواند یا قرارداد منعقده را فسخ نماید و یا اینکه ارش (مابه التفاوت) بگیرد. ارش چیست؟ ارش به معنای تفاوت قیمت مبیع (مال فروخته شده) سالم و مبیع معیوب می باشد. اگر مشتری در فرض عنوان شده تصمیم بگیرد که قرارداد به قوت خود باقی باشد و نخواهد آن را فسخ کند، می...
نکات حقوقی مرتبط با امور راجع به ترکه دعاوی حقوقی
4 سال قبل 0 273
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله خلاصه ای از آراء قضائی مرتبط با نکات حقوقی ترکه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.   نکات حقوقی راجع به ترکه در این متن با نکات مربوط به امور راجع به ترکه آشنا می شوید. تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آنها از ترکه است. تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگر چه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه...
نکات کلیدی در خرید ملک دعاوی حقوقی
5 سال قبل 0 302
در هنگام خرید ملک به نکات زیر توجه نمایید یکی از معضلات کنونی جامعه ما، درگیری و اختلافات ناشی از خرید ملک میان خریدار و فروشنده می باشد لذا لازم است در هنگام خرید ملک، ارزیابی کاملی نسبت به این امر صورت بگیرد تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود. در این مقاله نکات خرید ملک را به طور کامل توضیح داده ایم.   گام اول) بررسی اسناد ملک مهمترین مرحله در هنگام خرید ملک، بررسی اسناد و مدارک آن ملک می باشد. قبل از خرید ملک می بایست سند رسمی مالکیت ملک، صورت...
انتقال مالکیت ملک به چند روش صورت می گیرد؟ دعاوی حقوقی
5 سال قبل 0 1505
روش های مختلف انتقال مالکیت ملک مالکیت یک ملک شامل مالکیت عین ملک، مالکیت منافع ملک و مالکیت حقوق ملک می باشد. در یک معامله ممکن است تمامی موارد ذکر شده منتقل گردد یا برخی از آنان. در این مقاله در مورد روش های انتقال مالکیت ملک توضیح داده خواهد شد. انتقال مالکیت ملک به روش های ذیل صورت می گیرد: صلح مشارکت در ساخت بیع هبه معاوضه اجاره به شرط تملیک پیش فروش تعهد بیع مالکیت زمانی مطلب مرتبط: هر آنچه باید در مورد قرارداد صلح بدانیم صلح صلح به معنای توافق و سازش...
وظایف و اختیارات مجمع عمومی ساختمان دعاوی حقوقی
5 سال قبل 0 880
وظایف و اختیارات مجمع عمومی ساختمان به شرح زیر می باشد: مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی مابین و احترام به حقوق یکدیگر می ­باشد. در مجتمع ­های آپارتمانی مجاورت واحدها، محل های مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگ های مختلف در صورت عدم رعایت مقرراتی خاص میتواند موجب گلایه و ناراحتی ساکنین را فراهم آورد. هر چند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیط های اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن...
تماس با وکیل