دعاوی امور حسبی

دعاوی امور حسبی
3 هفته قبل 0 45
نحوه درخواست تحریر ترکه تحریر در لغت بمعنای لیست کردن و نوشتن است. اصطلاح حقوقی تحریر ترکه بمعنای تعیین و مشخص نمودن میزان ماترک بجای مانده از متوفی می باشد تا با این روش، حقوق وراث و طلبکاران احتمالی متوفی نیز حفظ گردد. فی الواقع تحریر ترکه، یک اقدام احتیاطی می باشد که در راستای حفظ حقوق افراد فوق، انجام می پذیرد. ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی بیان داشته است که: «مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.» در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص درخواست تحریر ترکه پرداخته...
دعاوی امور حسبی
2 ماه قبل 0 216
بررسی اعمال حقوقی صغیر ممیز اعمال حقوقی بدان دسته از اعمالی اطلاق می گردد که فرد بطور ارادی و جهت دستیابی به برخی از آثار حقوقی انجام می دهد. اعمال حقوقی در برابر وقایع حقوقی قرار دارد. وقایع حقوقی آن دسته از پدیده های حقوقی می باشند که صرف نظر از اراده شخص و به حکم قانون، آثاری بر آنان مترتب می گردد مانند تولد، مرگ و ... . صغیر ممیز در مقابل صغیر غیر ممیز قرار دارد. صغیر ممیز به فردی گفته می شود که به مرحله ای از درک و تمیز رسیده است که...
دعاوی امور حسبی
2 ماه قبل 0 137
اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز چگونه است؟ صغیر غیر ممیز به فرد نابالغی گفته می شود که فاقد قوه تمیز و‌ درک بوده و نمی تواند زشت و زیبا یا سود و زیان را از یکدیگر تشخیص دهد. در واقع او فاقد اراده انشایی است. اما صغیر ممیز به شخصی گفته می شود که با اینکه به سن بلوغ نرسیده است اما می تواند اراده حقوقی داشته باشد. در فقه اسلامی، فقها به کودک زیر ۷ سال صغیر غیر ممیز می گویند اما در قانون مدنی سن خاصی در تشخیص ممیز یا غیر ممیز بودن...
دعاوی امور حسبی
2 ماه قبل 0 139
مفهوم حکم موت فرضی در برخی از موارد در ارتباط با غایب مفقو‌دالاثر این تردید به میان می آید که آیا او زنده است یا خیر؟ فی الواقع در چنین حالتی در مرگ او شک و تردید بوحود می آید. مشکل اساسی در ارتباط با غایب مفقودالاثر آن است که هیچگونه دلیلی دال بر فوت او در دسترس نمی باشد مضاف بر آنکه قرینه ای نیز دال بر زنده یا مرده بودن وی وجود ندارد. زمانی که دلیل قطعی مبنی بر زنده بودن یا فوت غایب وجود نداشته باشد و از تاریخ آخرین خبری که...
دعاوی امور حسبی
2 ماه قبل 0 129
دادگاه صالح برای نصب امین اموال شخص غایب واژه امین از منظر لغوی به معنی امانتدار می باشد. در قانون مدنی، از دیدگاه مقنن، امین به فردی گفته می شود که مال دیگری را برای صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد و اداره می نماید. اعم از آنکه در مقابل عمل خود، اجرتی را دریافت نماید یا خیر. زمانی که بنا به شرایط خاص، می بایست فردی بعنوان امین جهت اداره اموال غایب، تعیین گردد، بحث دادگاه صالح به میان می آید و این پرسش مطرح می گردد که کدام دادگاه در تعیین...
دعاوی امور حسبی
2 ماه قبل 0 2518
امین اموال غایب مفقود الاثر واژه امین به معنای امانتدار است فی الواقع امین به کسی گفته می شود که مردم بعلت درستی و صداقت وی به او اعتماد می کنند. در قانون مدنی، امین به فردی اطلاق می گردد که مال دیگری را برای صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد، خواه در مقابل عمل خود اجرتی دریافت کند یا خیر. منظور و هدف از تعیین امین در وهله اول حفظ اموال غایب و جلوگیری از حیف و میل شدن آن است که قانونگذار این اختیار را به دادگاه اعطا نموده است که...
دعاوی امور حسبی
3 ماه قبل 0 488
برای ابطال وصیت نامه انجام چه اقداماتی ضرورت دارد؟ وصیت در لغت به معنای توصیه و سفارش کردن است و در اصطلاح حقوقی، عمل حقوقی است که تاثیر آن معلق بر فوت انشاء کننده وصیت (موصی) است. لذا جوهر و ذات وصیت، تصرف پس از مرگ است. گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد بنابراین در این شرایط تنها راه جلوگیری از ورود ضرر، تنظیم دادخواستی تحت عنوان "ابطال وصیت...
دعاوی امور حسبی
4 ماه قبل 0 151
تصفیه ترکه متوفی در صورت قبول وراث اگر مقدار دیون و بدهی های متوفی مشخص و از ماترک متوفی (اموال بجای مانده از متوفی) پرداخت شود و مواردی که مطابق با وصیت متوفی از اموال و دارایی های وی خارج شود، به این عمل تصفیه ترکه گفته می شود. مطابق با ماده 260 قانون امور حسبی: «مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.» در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با تصفیه ترکه متوفی در صورت قبول...
دعاوی امور حسبی
4 ماه قبل 0 276
سهم الارث طبقه اول وراث ارث در لغت بمعنای بقاء بوده و در اصطلاح حقوقی مجموع احکام و مقرراتی است که مربوط به اداره ترکه (ارثیه) و نحوه انتقال آن به وراث می باشد.  بی شک ارث در زمره یکی از مهمترین وقایع حقوقی می باشد چراکه مانند هر یک از وقایع حقوقی اراده مورث یا وارث در تحقق آن نقشی نداشته است. نقش ارث قطعاً در خانواده و به تبع آن جامعه انکار ناپذیر می باشد. در میان فقیهان نیز مساله ارث دارای اهمیت بسزایی است. انسان تا زمانی که در قید حیات است،...
دعاوی امور حسبی
5 ماه قبل 5 26676
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه وصیت نامه شرعی و قانونی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید. مطلب مرتبط: موانع ارث در قانون مدنی چیست؟ نمونه وصیت نامه شرعی و قانونی بسم الله الرحمن الرحیم اینجانب ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... به کد ملی ..... صادره از ..... ساکن ..... پس از اقرار به یگانگی و وحدانیت خداوند متعال و نبوت تمام پیامبران و خاتمیت حضرت محمد (ص) و امامت امامان دوازده گانه و عصمت و ولایت چهارده معصوم علیهم السلام و سایر عقاید دین اسلام -اصول...
دعاوی امور حسبی
5 ماه قبل 0 282
موانع ارث در قانون مدنی واژه ارث از منظر لغوی بمعنی بقاء می باشد و در اصطلاح حقوقی به مجموع احکام و مقرراتی گفته می شود که مربوط به اداره ترکه (ارثیه) و نحوه انتقال آن به وراث است. بی شک ارث در زمره یکی از مهمترین وقایع حقوقی می باشد چراکه مانند هر یک از وقایع حقوقی اراده مورث یا وارث در تحقق آن نقشی نداشته است. نقش ارث قطعاً در خانواده و به تبع آن جامعه انکار ناپذیر می باشد. در میان فقیهان نیز مساله ارث دارای اهمیت بسزایی است. هر انسانی تا زمانی...
دعاوی امور حسبی
7 ماه قبل 0 2897
وصیت عهدی وصیت در لغت به معنای توصیه و سفارش کردن است و در اصطلاح حقوقی، عمل حقوقی است که تاثیر آن معلق بر فوت انشاءکننده (موصی) است. وصیت کننده را "موصی"، به کسی که از وصیت استفاده می کند "موصی له"، مورد وصیت را "موصی به" و به کسی که می بایست به وصیت عمل نماید، "وصی" گفته می شود. کاملا واضح و مبرهن است که فردی که وصیت می نماید (موصی) می بایست دارای اهلیت کامل (بلوغ، عقل، اختیار و ...) باشد و بر اموال خود تسلط کامل داشته باشد. مگر در وصیت...
دعاوی امور حسبی
8 ماه قبل 0 498
پایان دوران محجوریت و آثار حقوقی آن در فرهنگ عمید حجر به معنای منع کردن، بازداشتن، منع کردن کسی از تصرف در اموال خود از طرف قاضی به علل کمی سن، دیوانگی یا علل دیگر می باشد. در عالم حقوق، محجور به فردی گفته می شود که از تصرف در اموال و دارایی های خویش ممنوع می باشد. در مقابل حجر اهلیت قرار دارد که مطابق با ماده 958 قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این...
دعاوی امور حسبی
4 سال قبل 0 907
تصفیه ترکه چیست؟ تصفیه ترکه به معنای این است که زمانی که فردی فوت می کند، می بایست در درجه اول تمامی دیون و بدهی های متوفی از دارایی های او پرداخت گردد و هم چنین در وهله بعد می بایست مواردی که بر طبق وصیت نامه متوفی مشخص شده است به ترتیب انجام گیرد. ماده ٢٦٠ قانون امور حسبی مقرر میدارد: "مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است." طرق انجام تصفیه ترکه: الف) تصفیه ترکه در صورت قبول آن...
دعاوی امور حسبی
5 سال قبل 0 552
ترکه متوفی چیست؟ ترکه، اموال و دارایی مربوط به متوفی است که در زمان فوت از او باقی مانده است و بدلیل فوت او از مالکیتش خارج شده است. در این مقاله به بررسی مهروموم ترکه و چگونگی تحریر ترکه می پردازیم. ترکه متوفی بعد از فوت او بصورت قهری (غیر ارادی) به وراث او انتقال می یابد و در واقع آنان مالک آن می شوند. همچنین حقوق طلبکاران متوفی نیز بر ترکه تعلق می گیرد و قابل مطالبه می باشد. مطابق ماده ١٦٣ قانون امور حسبی: "امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است...
تماس با وکیل