دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
5 روز قبل 0 660
نحوه طرح دعوای اثبات حق انتفاع حق انتفاع، مستند به ماده 40 قانون مدنی، حقی است که بر مبنای آن شخصی می تواند از مالی که عین آن متعلق به فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده نماید. بطور مثال شخصی صاحب خانه ای است و به فرد دیگری اجازه می دهد که برای مدتی در ملک او سکونت نماید. حق انتفاع یکی از اقسام مالکیت است و بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری می باشد. جهت اثبات حق انتفاع در وهله اول لازم است که رابطه قراردادی...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 993
نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی دعوای ابطال اجرائیه ثبتی زمانی مطرح می گردد که دستور اجرای اسناد رسمی، مخالف قانون یا مفاد سند بوده باشد (بطور مثال بدهی مدیون سابقاً پرداخت شده باشد) و یا آنکه امضای ذیل سند تعهدآور جعل شده باشد و ... . علی الاصول اجرائیه پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می گردد اما مقنن شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن در مواردی طلبکار بتواند بدون مراجعه به دادگاه، با مراجعه به اداره ثبت، نسبت به دریافت طلب خو‌د اقدام نماید. قسمت اجرای اداره...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 575
نحوه طرح دعوای تایید اقاله اقاله در لغت به معنای مسامحه، برهم زدن و فسخ معامله با رضایت می باشد. در اصطلاح علم حقوق، اقاله یا تفاسخ بمعنای تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است (مستنبط از ماده ۲۸۳ قانون مدنی). همچنین مستند به ماده 264 قانون مدنی، اقاله یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد. دعوای تایید اقاله دعوایی است که به موجب آن خواهان دعوا، مدعی این امر می باشد که عقدی میان او و خوانده دعوا منعقد گردیده است اما با تقدیم دادخواست اثبات...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 75
نحوه طرح دعوای اثبات عقد هبه هبه عقدی است که بموجب آن، شخصی مال خود را مجاناً به شخص دیگری تملیک می نماید. به فردی که مال خود را مجاناً به فرد دیگری می دهد، واهب گفته و به طرف مقابل، متهب گفته می شود. به مال موضوع عقد هبه نیز، عین موهوبه می گویند. در این ارتباط ماده 795 قانون مدنی بیان داشته است: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است...
دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 0 715
قرار اناطه حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی از قرار اناطه بدین نحو تعریف گردیده است بر این مبنا که اگر در جریان رسیدگی به دعوایی، مساله ای مطرح گردد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری باشد، رسیدگی به دعوای اصلی متوقف می گردد تا نسبت به آن موضوع در مرجع صالح، تعیین تکلیف گردد. مقنن در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار...
دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 0 144
نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی، سند شامل هر نوشته ای است که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع در مقابل ادعای مطرح شده، بدان استناد می نمایند. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می گردد. هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی می توان ادعای جعل مطرح نمود. جعل بمعنای ساختن و یا دست بردن متقلبانه در یک نوشته، مهر و ... می باشد که بصورت کلی یا جزئی انجام می پذیرد. در صورتی که سندی اعم از رسمی...
دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 0 127
نحوه درخواست اجرای رای داور مستند به ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر محکوم علیه ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای داوری، رای را اجرا ننماید، بنا به درخواست ذینفع، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به اجرای رای داور می باشد. دادگاه با صدور اجرائیه پرونده را جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می نماید. جهت طرح دادخواست مبنی بر درخواست اجرای رای داور، می بایست اولاً رای به محکوم علیه ابلاغ شده باشد (احراز ابلاغ رای به محکوم...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 95
نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت یکی از شرایطی که مقنن در بند 2 ماده 190 قانون مدنی بدان اشاره نموده است، بحث ضرورت داشتن اهلیت طرفین معامله می باشد. اهلیت بر دو نوع است. اهلیت تمتع (هر فردی به محض اینکه زنده متولد شود، اهلیت تمتع را دارا می شود. اهلیت تمتع بمعنی توانایی برای دارا شدن می باشد. وفق مواد 956 و 958 قانون مدنی همه افراد دارای این اهلیت می باشند) و اهلیت استیفا (بمعنای توانایی قانونی جهت اجرای حق می باشد) به کسانی که اهلیت استیفا ندارند،...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 1275
نحوه طرح دعوای تایید و‌ اثبات وقوع بیع عقد بیع در زمره یکی از مهم ترین عقود در قانون مدنی می باشد. مطابق با ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع با ایجاب و قبول میان طرفین منعقد می گردد. فی الواقع مشخص می گردد که به صرف توافق طرفین، عقد بیع محقق می شود ولو اینکه مکتوب نشده باشد. دادخواست تایید و اثبات وقوع بیع زمانی در دادگاه مطرح می گردد که فردی ملکی را بصورت شفاهی یا با یک سند عادی، مالی خریداری نموده اما مبایعه نامه...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 185
بطلان عقد جعاله بدلیل مجهول بودن یا نامشروع بودن عمل و یا فقدان قصد و رضا مطابق با تعریف قانونگذار از عقد جعاله، جعاله عقدی است که مطابق با  آن یکی از طرفین در ازای دریافت اجرتی، متعهد به انجام عملی می گردد. به طرفین عقد، جاعل و عامل گفته می شود. جاعل کسی است که مکلف می باشد در ازای انجام عمل، اجرتی را پرداخت نماید اما عامل به فردی گفته می شود که عمل را انجام می دهد. به اجرت تعیین گردیده نیز جُعل اطلاق می گردد. ماده ۵۶۱ قانون مدنی در این ارتباط بیان...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 973
نحوه طرح دعوای استرداد مال در دعوای استرداد مال، خواهان دعوا مدعی این امر می باشد که خوانده، مال منقول متعلق به او را بصورت غیرقانونی در تصرف خود داشته و از استرداد آن امتناع می نماید. مال موضوع بحث در دعوای استرداد مال، مال منقول می باشد. (مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن به محلی دیگر به راحتی قابل انجام باشد بدون آنکه به آن مال یا محل خساراتی وارد شود مانند ماشین، میز و ...) در اموال غیرمنقول، خواسته استرداد مال، مصداق ندارد بلکه در این فرض اگر کسی مال...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 139
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی علی القاعده زمانی مطرح می گردد که فرد در مقام خواهان دعوا، توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته و به اصطلاح، معسر می باشد. معسر به فردی گفته می شود که بنا به دلایلی اعم از عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود، بطور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد (وفق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی). دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم می تواند ضمن دادخواست بدوی یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح شود و هم می...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 114
اجازه خروج از کشور  مطابق با قوانین و مقررات موجود، بعضی از افراد جامعه جهت خروج از کشور، می بایست دارای مجوز یا اجازه از دیگران باشند. قانونگذار مقرر نموده است که بطور مثال خانم های متأهل جهت خروج از کشور می بایست اجازه همسر خود را اخذ نموده باشند و یا کلیه اشخاص زیر ۱۸ سال جهت خروج از کشور نیازمند اخذ اجازه ولی یا قیم قانونی خود هستند. این امر بدین معناست که مقنن اجازه خروج از کشور افراد فوق الذکر را منوط به اجازه افراد نامبرده دانسته است. ناگفته نماند که این...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 805
آثار تجدیدنظر خواهی واژه تجدیدنظر از نظر لغوی به معنای مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می باشد. مرحله تجدیدنظر به مرحله ای از دادرسی اطلاق می شود که مطابق با آن، دعوایی که در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته است، مجددا بررسی گردیده و قضاوت می شود. دادگاه تجدیدنظر دارای همان اختیاراتی خواهد بود که در دادگاه بدوی هم وجود دارد و به نوعی، این دادگاه، بازبینی اعمال دادگاه بدوی را بر عهده دارد. با تجدیدنظر خواهی فرد متضرر از رای مرحله بدوی (مستند به بند 1 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 441
تجدیدنظر خواهی چیست؟ واژه «تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره قضاوت کردن یا مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می باشد. در حقیقت، تجدیدنظر خواهی، قضاوت دوباره امری است که یک مرتبه در دادگاه نخستین، مورد بررسی قرار گرفته و ماهیتاً، بازبینی اعمال دادگاه نخستین می باشد. قانونگذار مطابق با قوانین و مقررات موجود، شرایطی را وضع نموده است که مطابق با آن، ترتیبی مقرر گردد تا هر دعوا، بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. فی الواقع زمانی که پرونده ای در دادگاه نخستین مطرح گردیده و پس از جری تشریفات رسیدگی، دادنامه ای صادر...
تماس با وکیل