دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی
5 روز قبل 0 774
تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات مطابق با قوانین و مقررات وضع گردیده از سوی مقنن، هر تعهدی که مطابق با قرارداد یا بموجب قانون، میان طرفین شکل بگیرد (مانند تعهد خریدار به پرداخت ثمن معامله) بر ذمه متعهد باقی خواهد بود مگر آنکه اجرا گردد یا به یکی از اسباب ذیل از میان رفته باشد و مدعی سقوط، آن را نیز به اثبات رسانده باشد. مستند به ماده 264 قانون مدنی، اسباب سقوط تعهدات عبارتند از: وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت فی الذمه. در این مقاله سعی...
دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 0 1160
نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال باشد، می بایست دادخواستی را تحت عنوان "اعتراض ثالث اجرایی" بطرفیت خواهان و خوانده دعوایی که بموجب آن مال توقیف شده است، مطرح نماید یعنی خواهان دعوا، شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده می باشند. در حال حاضر طرح این دعوا در قالب فرم دادخواست می باشد و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و کپی مصدق مدارک مالکیت خود را به پیوست...
دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 91
اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم چگونه است؟ مقصود از اعاده دادرسی ار سرگرفتن و دوباره رسیدگی کردن است. به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی که منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرچع صادرکننده حکم را اعاده دادرسی گویند. لذا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام می باشد که بموجب آن امکان رسیدگی مجدد پرونده نزد مرجع صادرکننده حکم قطعی، میسر می گردد. مقنن در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات اعاده دادرسی را احصا نموده است....
دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 40
نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرا می باشد. چنانچه رایی که از دادگاه صادر می گردد با حقوق اشخاص ثالثی که در دادرسی حضور ندارند در تضاد باشد، شخص ثالث می تواند نسبت به آن رای اعتراض کند. اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر مطرح می گردد. این شیوه از اعتراض، فقط از سوی اشخاص ثالث و تنها برای آنها متصور است. به عبارتی دیگر اشخاص ثالث این حق را ندارند که سایر طرق شکایت از...
دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 0 79
حافظ اموال کیست؟ حافظ اموال به فرد مسئولی گفته می شود که جهت محافظت از اموال منقول توقیف شده، تعیین می گردد. بدیهی است که وی می بایست فرد امانت دار و قابل اعتمادی باشد که نه تنها دخل و تصرفی در اموال بازداشت شده، انجام ندهد بلکه جهت حفاظت از اموال و جلوگیری از هرگونه تعدی و تفریط، اقدامات لازم را بعمل آورد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص حافظ اموال و نحوه تعیین وی مطابق با قانون اجرای احکام مدنی پرداخته شود. بیشتر بخوانید: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام...
دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 1 9443
شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار اعسار از ریشه عُسر و به معنی فقر و تنگدستی است. اعسار حالت و وضعیت کسی است که در شرایط فقر و تنگدستی قرار گرفته و از عهده مخارج، هزینه ها و بدهی خود بر نمی آید. وقتی کسی در دادگاه یا شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت پول یا مالی به شخصی شود و توان اجرای حکم صادره را نداشته باشد می تواند "تقاضای اعسار" کند. در فرایند اجرای محکومیت های مالی گاه محکوم علیه در عین آنکه ممتنع از اجرای حکم نیست، توانایی مالی برای پرداخت مال...
دعاوی حقوقی
4 هفته قبل 0 869
تامین دلیل تحویل کلید عین مستاجره در روابط میان موجر و مستاجر، ممکن است با منقضی شدن مدت قرارداد اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، مستاجر خواهان تخلیه ملک و تحویل کلید به مالک باشد اما مالک بنا به هر علتی (مانند زمانی که موجر به دلیل عدم توانایی مالی نمی تواند مبلغ ودیعه مستاجر را به او پس دهد) از تحویل کلید ملک امتناع می نماید. در چنین شرایطی، بدلیل آنکه بعد از پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، ملک هم چنان در تصرف مستاجر می باشد بنابراین او در مورد عین مستاجره (ملک استیجاری) مسئول...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 94
نحوه طرح دعوای اثبات وقوع عقد صلح واژه صلح در لغت بمعنای سازش و آشتی آمده است. از منظر حقوقی، عقد صلح عبارت است از تراضی و توافق میان طرفین عقد. مقنن در قانون مدنی تعریف خاصی از عقد صلح ارائه ننموده است اما با توجه به ماده 752 قانون مدنی می توان اینگونه بیان نمود که عقد صلح اصولاً به دو صورت انجام می گیرد که عبارتند از الف- صلح در جهت انجام معامله ب- صلح بر دعوا. گاهی اوقات در برخی قراردادها طرفین قرارداد که قصد ایجاد رابطه حقوقی را با یکدیگر دارند،...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 115
دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل یکی از موارد بسیار شایع که در معاملات انجام گردیده مشاهده می گردد، انجام معامله توسط وکیل برای موکل خویش می باشد. ید وکیل، ید امانی است و او مکلف است که در تمامی اقدامات خویش، مصلحت موکل خود را رعایت نماید (مستنبط از ماده ۶۶۷ قانون مدنی). حال اگر وکیل معامله ای را انجام دهد که طی آن، مصلحت موکل رعایت نگردد، بنا بر نظریات اکثر حقوقدانان، این معامله، فضولی و غیرنافذ خواهد بود و قبول یا رد آن بستگی به موکل دارد. دعوای ابطال...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 802
نحوه طرح دعوای اثبات حق انتفاع حق انتفاع، مستند به ماده 40 قانون مدنی، حقی است که بر مبنای آن شخصی می تواند از مالی که عین آن متعلق به فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده نماید. بطور مثال شخصی صاحب خانه ای است و به فرد دیگری اجازه می دهد که برای مدتی در ملک او سکونت نماید. حق انتفاع یکی از اقسام مالکیت است و بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری می باشد. جهت اثبات حق انتفاع در وهله اول لازم است که رابطه قراردادی...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 1180
نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی دعوای ابطال اجرائیه ثبتی زمانی مطرح می گردد که دستور اجرای اسناد رسمی، مخالف قانون یا مفاد سند بوده باشد (بطور مثال بدهی مدیون سابقاً پرداخت شده باشد) و یا آنکه امضای ذیل سند تعهدآور جعل شده باشد و ... . علی الاصول اجرائیه پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می گردد اما مقنن شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن در مواردی طلبکار بتواند بدون مراجعه به دادگاه، با مراجعه به اداره ثبت، نسبت به دریافت طلب خو‌د اقدام نماید. قسمت اجرای اداره...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 759
نحوه طرح دعوای تایید اقاله اقاله در لغت به معنای مسامحه، برهم زدن و فسخ معامله با رضایت می باشد. در اصطلاح علم حقوق، اقاله یا تفاسخ بمعنای تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است (مستنبط از ماده ۲۸۳ قانون مدنی). همچنین مستند به ماده 264 قانون مدنی، اقاله یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد. دعوای تایید اقاله دعوایی است که به موجب آن خواهان دعوا، مدعی این امر می باشد که عقدی میان او و خوانده دعوا منعقد گردیده است اما با تقدیم دادخواست اثبات...
دعاوی حقوقی
1 ماه قبل 0 174
نحوه طرح دعوای اثبات عقد هبه هبه عقدی است که بموجب آن، شخصی مال خود را مجاناً به شخص دیگری تملیک می نماید. به فردی که مال خود را مجاناً به فرد دیگری می دهد، واهب گفته و به طرف مقابل، متهب گفته می شود. به مال موضوع عقد هبه نیز، عین موهوبه می گویند. در این ارتباط ماده 795 قانون مدنی بیان داشته است: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 844
قرار اناطه حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی از قرار اناطه بدین نحو تعریف گردیده است بر این مبنا که اگر در جریان رسیدگی به دعوایی، مساله ای مطرح گردد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری باشد، رسیدگی به دعوای اصلی متوقف می گردد تا نسبت به آن موضوع در مرجع صالح، تعیین تکلیف گردد. مقنن در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار...
دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 0 366
نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی، سند شامل هر نوشته ای است که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع در مقابل ادعای مطرح شده، بدان استناد می نمایند. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می گردد. هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی می توان ادعای جعل مطرح نمود. جعل بمعنای ساختن و یا دست بردن متقلبانه در یک نوشته، مهر و ... می باشد که بصورت کلی یا جزئی انجام می پذیرد. در صورتی که سندی اعم از رسمی...
تماس با وکیل