دعاوی ملکی

دعاوی ملکی
1 روز قبل 0 15
نحوه طرح دعوای مطالبه سرقفلی سرقفلی به مبلغ پولی گفته می شود که در زمان انعقاد قرارداد اجاره یک ملک تجاری، با توافق طرفین، از طرف مستاجر به موجر پرداخت می گردد تا در زمان تخلیه ملک، قیمت روز آن مطابق با تعداد مشتریان، رونق کسب و‌ کار، میزان فروش یا خدمات و ... وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مستاجر پرداخت گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه سرقفلی از موجر پرداخته شود. مطلب مرتبط: حق سرقفلی چیست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟ شرایط طرح دعوای مطالبه...
دعاوی ملکی
2 روز قبل 0 1393
الزام به رفع تصرف عدوانی تصرف عدوانی به معنای این است که شخصی بدون داشتن حق مالکیت یا تصرف، بصورت غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به تصرف ملک فرد دیگری بنماید (مستنبط از ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای تصرف عدوانی هم از منظر حقوقی قابل پیگیری است هم از منظر کیفری و مدعی حق، این اختیار را دارد که از یکی از این دو طریق، اقدام نماید. در دعوای تصرف عد‌وانی حقوقی، خواهان دعوا ممکن است مالک ملک باشد یا نباشد. این امر بدین معنا است که خواهان، مدعی مالکیت بر ملک‌ نیست اما...
دعاوی ملکی
4 روز قبل 0 39
نحوه طرح دعوای قلع و‌ قمع مستحدثات و اشجار قلع و قمع در لغت بمعنای از ریشه کندن و نابود کردن می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا بکار می رود. علی الاصول این دعوا زمانی مطرح می گردد که متصرف یک ملک، پس از تصرف در ملک دیگری، بدون داشتن مجوز قانونی یا بدون اجازه مالک، اقدام به احداث بنا یا غَرس اشجار می نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای قلع و‌ قمع مستحدثات و اشجار پرداخته شود. مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای خلع ید دعوای...
دعاوی ملکی
1 هفته قبل 0 655
دعوای تعدیل اجاره بها در ارتباط با قراردادهای اجاره ای که مربوط به املاک تجاری است و قبل از سال 1376 بین موجر و مستاجر منعقد شده است اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده مستاجر از ملک، یا تاریخی که حکم قطعی به تعدیل اجاره بها صادر شده است، سه سال گذشته باشد، فرد می تواند دادخواست تعدیل اجاره بها را در دادگاه مطرح نماید. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و در وقت مقرر پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک آنان، پرونده را جهت تعیین اجاره به کارشناس رسمی...
دعاوی ملکی
1 هفته قبل 0 390
دعوای تعدیل اجاره بها مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به غیر از دعوای تخلیه، یکی دیگر از دعاوی که میان موجر و مستاجر قابل طرح می باشد، دعوای تعدیل اجاره بها می باشد. دعوای تعدیل اجاره بها اگر از سوی موجر مطرح شود بمعنای افزایش مبلغ اجاره است اما اگر از سوی مستاجر مطرح شود بمعنای کاهش اجاره بها می باشد. نکته قابل ذکر این است که دعوای تعدیل اجاره بها صرفا مربوط به قراردادهای اجاره ای می باشد که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می شوند. این...
دعاوی ملکی
4 هفته قبل 0 615
نحوه طرح دعوای صدور حکم تخلیه به جهت انقضای مدت گاهی اوقات ممکن است که قرارداد اجاره منعقده میان طرفین، به گونه ای تنظیم شده باشد که شرایط مقرر در ماده 2 قانون ر‌وابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ وجود نداشته باشد (تخلیه فوری)، مانند آنکه قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد و یا آنکه قرارداد بصورت شفاهی باشد و ... . در این شرایط امکان تخلیه فوری ملک وجود ندارد و حسب مورد مرجع صالح اعم از شورای حل اختلاف و یا دادگاه، مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی و تعیین وقت...
دعاوی ملکی
4 هفته قبل 0 1213
نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع یکی از آثار مهم عقد بیع، الزام فروشنده به تسلیم مبیع (مورد معامله) می باشد (وفق بند 3 ماده 362 قانون مدنی). چراکه به محض انعقاد عقد بیع، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می گردد. به همین خاطر، فروشنده نمی تواند بدون هیچ علت قانونی، از تسلیم مبیع به خریدار امتناع نماید. حال چنانچه میان طرفین قرارداد، توافقی در خصوص زمان تسلیم مبیع نشده باشد، این تسلیم فوری خواهد بود. قانونگذار در ماده 367 قانون مدنی در تعریف تسلیم بیان داشته است: «تسلیم عبارت است از دادن...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 1755
نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله زمانی که ملکی بنا به هر علتی در اداره ثبت یا هر مرجع دیگری به یکی از جهات قانونی، در بازداشت باشد و علی رغم در بازداشت بودن، معامله ای نسبت به آن صورت بگیرد، فردی که مال به نفع او در بازداشت است می تواند تقاضای بطلان آن معامله را نماید. فی الواقع بازداشت بودن، از موجبات عدم نفوذ و بطلان قرارداد است. مقنن صراحتاً در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع اشاره نموده است. در مقاله حاضر سعی...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 188
نحوه طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از قدیم الایام تاکنون جنگل ها و منابع طبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند به همین جهت مقنن قوانین متعددی را در جهت حفظ این منابع وضع نموده است که مهم ترین آنها لایحه قانونی یا تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۴۱ می باشد که به قانون ملی شدن جنگل ها مشهور می باشد. مطابق با این قانون، تمامی جنگلها و بیشه ها و اراضی جنگلی ملی، وفق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها، جزء اموال عمومی می باشند. حتی جنگل...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 854
دعوای تایید بطلان معامله به جهت در رهن بودن ملک مطابق با تعریفی که مقنن از عقد رهن بیان نموده است، عقد رهن به عقدی گفته می شود که طی آن، مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می دهد، به رهن دهنده، راهن و به طرف دیگر او مرتهن گفته می شود (مستنبط از ماده ۷۷۱ قانون مدنی). مرتهن مطابق با مندرجات قانونی موجود، در دریافت و استیفای طلب خود از مورد رهن، بر دیگران برتری دارد این موضوع در ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. مستنبط از ماده...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 951
تشخیص مستثنیات در اراضی ملی اراضی ملی، زمین هایی هستند که متعلق به دولت، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست می باشند که در داخل یا خارج از شهرها واقع شده اند. این زمینها، زمینهایی هستند که بدلیل عدم دخالت انسان، فرم طبیعی خود را حفظ نموده اند. اراضی ملی اگر در داخل محدوده شهر وجود داشته باشند به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند و اگر در خارج از محدوده شهری باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی می باشند. علاوه بر اراضی ملی، زمینهایی وجود دارند که به اصطلاح به آنها، زمینهای احیاء شده...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 532
اشخاص ذینفع در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نفع در لغت بمعنای سود و منفعت است و در قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یکی از شرایط اقامه دعوا محسوب می شود. مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوا می بایست نفع حقوقی، مشروع، به وجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم داشته باشد. در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲ و هم چنین ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ و آیین نامه اجرایی آن، اشخاص ذینفع...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 622
نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن در جامعه کنونی، وثیقه قرار دادن املاک در بانک جهت دریافت تسهیلات و هم چنین تضمین بازپرداخت آن، معمول ترین دلیل به رهن گذاردن املاک می باشد. بنابراین افراد در مقابل اخذ وام از بانک، ملک خود را در رهن قرار دهند. عقد رهن به عقدی گفته می شود که طی آن، مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می دهد، به رهن دهنده، راهن و به طرف دیگر او مرتهن گفته می شود. (مستنبط از ماده ۷۷۱ قانون مدنی). در زمانی که عقد رهنی میان طرفین...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 977
نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی زمانی که قراردادی اعم از بیع، صلح، هبه و ... میان طرفین تنظیم می گردد و فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال رسمی ملک اقدام نمی نماید، خریدار می تواند از طریق دادگاه، الزام وی را به انتقال رسمی ملک بخواهد. بطور معمول طرفین در زمان تنظیم قرارداد، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه پیش بینی می نمایند، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات (مستنبط از ماده ۴۶ قانون...
دعاوی ملکی
2 ماه قبل 0 154
مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها دعوای مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری ها زمانی مطرح می گردد که دولت یا شهرداری بدون کسب موافقت و رضایت مالک ملک و بدون رعایت تشریفات قانونی، مبادرت به تصرف و تصاحب ملک و متعاقباً انجام عملیات عمرانی می نماید. در اینصورت مالک ملک جهت مطالبه ثمن خویش می بایست به محکمه مراجعه نماید. این اقدام از سوی دولت یا شهرداری، وفق ماده ۳۰۸ قانون مدنی، به نوعی غصب تلقی می گردد. در مقاله حاضر سعی می...
تماس با وکیل