دعاوی کیفری

دعاوی کیفری
1 هفته قبل 0 429
توهین به اشخاص عادی جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی افراد محسوب می گردد که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است. توهین در لغت بمعنای ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن می باشد. توهین عبارت است از هر گفتار، رفتار، عمل یا نوشتاری که به نحوی موجب ضعیف کردن حیثیت کسی در منظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است غیابی هم باشد و حضور کسی که به او توهین شده حتماً لازم نیست. این جرم باید نسبت به اشخاص حقیقی باشد و توهین به اشخاص...
دعاوی کیفری
1 هفته قبل 0 63
توهین ارتجالی جرم توهین در زمره یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص می باشد که مقنن در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازاتی در نظر گرفته است. واژه توهین در لغت بمعنای ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن می باشد. فی الواقع توهین عبارت است از ارتکاب هر گفتار، رفتار، عمل یا نوشتاری که به نحوی موجب ضعیف کردن حیثیت کسی در منظر افراد متعارف و معمولی جامعه گردد. گاهی اوقات ممکن است که کسانی توهین دیگران را با توهین متقابلی پاسخ دهند، به آن توهین ارتجالی گفته می شود. در مقاله حاضر سعی می گردد...
دعاوی کیفری
2 هفته قبل 0 39
صلاحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم زمانی که شاکی در دعوا، اقدام به طرح شکایت می نماید، حسب مورد، پرونده به یکی از شعبات دادسرای محل وقوع جرم و یا حوزه دستگیری متهم، ارجاع داده می شود. بازپرس در حدود صلاحیت خویش و بر طبق قوانین و مقررات موجود، بالاخص قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به رسیدگی می نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با صلاحیت بازپرس در رسیدگی به دعوای مطروحه از سوی شاکی پرداخته شود. بیشتر بخوانید: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم صلاحیت بازپرس قانونگذار شرایط و...
دعاوی کیفری
2 هفته قبل 0 48
حقوق شهود و مطلعان در ادای شهادت  شهادت شهود در زمره ادله اثبات دعوا می باشد. در صورتی که ادای شهادت در پرونده، لازم و ضروری تشخیص داده شود، مقام قضایی، تدابیری را اتخاذ می نماید تا از شهود و مطلعان تحقیقات صورت پذیرد. در صورتی که دادیار یا بازپرس پرونده بنا بر تشخیص خود یا تقاضای متهم و یا معرفی از جانب شاکی، تشخیص دهد که شاهد یا شهود، می بایست ادای شهادت نمایند، آنان را به دادگاه احضار می نماید. اما فردی که بعنوان شاهد، به دادگاه احضار می شود، طبیعتاً از حقوقی برخوردار...
دعاوی کیفری
1 ماه قبل 0 263
تفاوت های میان قرارهای منع و موقوفی تعقیب در زمان طرح شکایت کیفری و ارجاع پرونده به دادسرای محل وقوع جرم، با بررسی دادیار یا بازپرس شعبه مربوطه و استماع اظهارات طرفین و هم چنین بررسی مدارک موجود در پرونده، اگر عمل ارتکابی جرم باشد و ادله کافی نیز جهت انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می گردد اما اگر عمل ارتکابی، جرم نباشد و یا اینکه ادله کافی جهت انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، دادیار یا بازپرس پرونده، قرار منع تعقیب صادر می نماید. اما در...
دعاوی کیفری
1 ماه قبل 0 4394
تقاضای تجویز مجدد تعقیب زمانی که قرار منع تعقیب متهمی در دادسرا به جهت فقدان یا عدم کفایت ادله صادر و پس از آن قطعیت یافته باشد، شاکی می تواند پس از کشف دلایل جدید، از دادستان تقاضای تعقیب مجدد متهم را به همان اتهام، نماید که در اینصورت پس از موافقت دادستان، این امر تنها برای یک مرتبه قابل انجام می باشد. بنابراین در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، می تواند تقاضای تجویز تعقیب مجدد را صادر نماید. اما اگر بعلت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع...
دعاوی کیفری
1 ماه قبل 1 167
مسئولیت کیفری صاحب حساب چک منظور از صاحب حساب در چک، فردی است که در یکی از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری، حسابی بنام او افتتاح گردیده است. صاحب حساب می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. حتی شخص حقیقی که محجور باشد نیز می تواند صاحب حساب باشد که این امر (افتتاح حساب) می تواند توسط ولی یا قیم او‌ انجام گیرد. گاهی اوقات ممکن است که صاحب حساب، خود صادرکننده چک نیز باشد اما همیشه بدین شکل نیست چراکه برخی ا‌وقات، صدور چک ممکن است که از ناحیه نماینده یا وکیل...
دعاوی کیفری
2 ماه قبل 0 152
هتک حرز بعنوان یکی از شرایط خاص سرقت مستوجب حد جرم سرقت در زمره جرائم علیه اموال می باشد. سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. سه عنصر ربایش، مال و تعلق به غیر در زمره ارکان اصلی جرم سرقت می باشند. در قانون مجازات اسلامی دو نوع سرقت تبیین گردیده است. سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر. در صورتی که سرقت مستوجب حد تلقی گردد لازم است که تمامی شرایط مقرر مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد در غیر اینصورت، سرقت، مستوجب حد نخواهد بود. ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی...
دعاوی کیفری
2 ماه قبل 0 492
بررسی جرم سرقت از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جرم سرقت در زمره قدیمی ترین جرائم علیه اموال می باشد که تقریباً در اکثر کشورها، این جرم بدلیل وجود انواع مختلف، دارای شرایطی خاص و مجازاتهای جداگانه ای می باشد. مقنن در تعریف سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» از تعریف فوق مشخص می گردد که سه عنصر ربودن، مال و تعلق به غیر، در تحقق این جرم، نقش بسزایی دارند. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با جرم...
دعاوی کیفری
2 ماه قبل 0 120
سرقت مقرون به آزار یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال، جرم سرقت است. امروزه در اکثر کشورها، جرم سرقت بدلیل متنوع بودن، به انواع مختلفی اعم از سرقت ساده، سرقت خاص، سرقت مشدد، سرقت مقرون به آزار، سرقت از منازل، سرقت از بانک ها و ... تقسیم می گردد. مطابق با تعریف قانونگذار در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. در تعریف جرم سرقت، سه عنصر ربودن، مال و تعلق به غیر وجود دارد که می بایست احراز گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در...
دعاوی کیفری
3 ماه قبل 0 283
اعاده دادرسی در دعاوی کیفری مطابق با قوانین و مقررات موجود، اصولا پس از صدور و قطعیت حکم صادره، مفاد آن به اجرا گذاشته شده و دیگر نمی توان با اعتراض به آن، تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را نمود. حکم صادره از دادگاه در سه صورت ذیل قطعی محسوب می شود: ۱) زمانی که در زمان صدور رای، بموجب قانون قطعی و غیر قابل اعتراض باشد. (وفق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری) ۲) زمانی که حکم در زمان صدور، قابل اعتراض بوده اما در مهلت مقرر قانونی، بدان اعتراض نشده و قطعی شده...
دعاوی کیفری
4 ماه قبل 0 350
شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟ واژه قصاص بمعنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم می شود و می بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص می باشد. قصاص مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می باشد، بطوری که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود. قانونگذار جهت ثبوت قصاص، شرایطی را در نظر گرفته...
دعاوی کیفری
4 ماه قبل 0 265
شرایط اضافی لازم جهت قصاص عضو واژه قصاص بمعنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم می شود و می بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص می باشد. قانونگذار جهت ثبوت قصاص، شرایط عمومی را در نظر گرفته است که اعم از تساوی در دین، فقدان رابطه پدری و تساوی در عقل می باشد اما جهت انجام قصاص، علاوه بر شروط پیش گفته، شروط دیگری نیز لازم است که در مقاله حاضر سعی می گردد...
دعاوی کیفری
4 ماه قبل 0 293
مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری موانع مسئولیت کیفری به موانعی گفته می شود که باعث زائل گردیدن و از بین رفتن مسئولیت کیفری مرتکبین جرم می گردند. موانع مسئولیت کیفری در بعضی از نظام های حقوقی، به عوامل موجهه جرم و عوامل معذور کننده تقسیم می گردند. منظور از عوامل موجهه جرم، عواملی می باشند که باعث می شوند عمل زشت و ناپسند مرتکب جرم، به عملی خوب و پسندیده تبدیل شود مانند دفاع مشروع. عوامل معذور کننده عواملی می باشند که باعث می گردند عمل زشت و ناپسند مرتکب، بدلیل وجود این...
دعاوی کیفری
4 ماه قبل 0 317
اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری  موانع مسئولیت کیفری به موانعی گفته می شود که باعث زائل گردیدن و از بین رفتن مسئولیت کیفری مرتکبین جرم می گردند. موانع مسئولیت کیفری در بعضی از نظام های حقوقی، به عوامل موجهه جرم و عوامل معذورکننده تقسیم می گردند. منظور از عوامل موجهه جرم، عواملی می باشند که باعث می شوند عمل زشت و ناپسند مرتکب جرم، به عملی خوب و پسندیده تبدیل شود مانند دفاع مشروع. عوامل معذور کننده عواملی می باشند که باعث می گردند عمل زشت و ناپسند مرتکب، بدلیل وجود این عوامل...
تماس با وکیل