a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه

نمونه رای دادگاه حقوقی

مقالات داغ

رای عدم پذیرش استرداد وجه

نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه پیش از انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد وجه، لزوم تعیین تکلیف واقعه حقوقی، بطلان واقعه حقوقی، رای عدم پذیرش استرداد وجه مطلب مرتبط: چگونه می توان ثمن معامله را استرداد نمود؟ چکیده رای عدم پذیرش استرداد وجه در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته

رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد

نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل استصحاب، تایید انفساخ معامله، التزام عملی به بقای عقد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟ چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد 1. ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا

رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی، ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه مطلب مرتبط: الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟ چکیده رای رفع ممانعت از حق استفاده از حقابه شاکی در شکایت

رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تدلیس، مصادیق عملیات فریبکارانه، تدلیس در معاملات، رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس ذکر وصف مسکونی بودن مبیع از جانب فروشنده در حالیکه واجد آن وصف نبوده و زراعی است، از مصادیق عملیات

رای مصداقی از هدم

نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از هدم در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ارث در حادثه رانندگی، ماده 873 قانون مدنی، رای مصداقی از هدم در رویه قضایی مطلب مرتبط: میزان سهم الارث زن و شوهر در صورت فوت هر یک از آنان چکیده رای مصداقی از هدم در رویه قضایی علی الاصول رابطه ارث بری بین دو شخص مقید به وجود تقدم و تاخر

قرار عدم اهلیت خوانده

نمونه قرار عدم اهلیت خوانده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار عدم اهلیت خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اعدادی، ماده 56 قانون امور حسبی، قرار عدم اهلیت خوانده مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده چکیده قرار عدم اهلیت خوانده در فرضی که اصحاب دعوا در اثنای رسیدگی دچار حجر گردند مقنن در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را