بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای لزوم توجه دادگاه به طرح ایراد از سوی خوانده

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم توجه دادگاه به طرح ایراد از سوی خوانده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تکلیف دادگاه در رسیدگی به ایرادات، اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، حق الزحمه نماینده حقوقی، رای لزوم توجه دادگاه به طرح ایراد از سوی خوانده

مطلب مرتبط: نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت جهت طرح دعوا

چکیده رای لزوم توجه دادگاه به طرح ایراد

با توجه به طرح ایرادات از سوی خوانده، دادگاه مکلف است قبل از ورود به ماهیت، اقدام به رسیدگی به ایرادات مذکور نماید و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای … نماینده حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره … مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ در پرونده … شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج دایر بر الزام آن مرکز اجرایی معاونت مهندسی ناجا به آزادسازی ضمانت نامه های تجدیدنظر خوانده شرکت راه و ساختمانی … پس از پرداخت مبلغ یکصد و چهل و یک میلیون و نهصد و نود و هشت هزار و چهارصد و سی و شش ریال به عنوان اصل خواسته بابت مطالبات تجدیدنظر خواه در اجرای مفاد پیمان شماره … مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ راجع به موضوع پیمان راه اندازی و و تحویل ساختمان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان و پرداخت مبلغ یک میلیون و شصت و پنج هزار ریال به عنوان هزینه های دادرسی و جبران خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۲/۰۲/۱۶) لغایت زمان پرداخت توسط تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظر خواه وارد می باشد. زیرا اولاً: حسب محتویات پرونده مطابق مفاد پیمان شماره … مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ راجع به موضوع پیمان راه اندازی و تحویل ساختمان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان عنوان دستگاه اجرایی (کارفرما) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد و واحد خدمات معاونت مهندسی ناجا می باشد در حالی که خواهان بدوی دادخواست خود را به طرفیت سرپرست مرکز اجرایی معاونت مهندسی ناجا اقامه نموده است که اساساً نه دعوی توجهی به سرپرست مذکور دارد و نه مرکز اجرایی معاونت مهندسی ناجا شخصیت حقوقی مستقلی دارد و این در حالی است که تجدیدنظر خوانده شرکت راه و ساختمانی … بایستی در مرحله بدوی دعوی را به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نه سرپرست مرکز اجرایی معاونت مهندسی ناجا. این امر در مرحله بدوی و قبل از جلسه اول دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ مطابق لایحه تقدیمی به شماره … مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ مورد ایراد خوانده دعوی اصلی نیز قرار گرفته است که دادگاه بدوی علیرغم تکلیف به رسیدگی به ایراد مذکور قبل از رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی به این تکلیف عمل ننموده و نفیاً اثباتاً اظهارنظری ننموده است و وارد رسیدگی در ماهیت و ارجاع امر به کارشناسی شده است، بنابراین ایراد مطروحه وارد می باشد و دعوی اقامه شده در وضعیت فعلی و به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد، لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی (شرکت راه و ساختمانی …) را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. ثانیاً: با توجه به رسیدگی دادگاه بدوی نسبت به دعوی متقابل (البته دعوی متقابل نبوده بلکه مطابق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی سنندج در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رسیدگی توامان هر دو پرونده به لحاظ ارتباط کامل بین دو دعوی صادر شده است.) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و احراز میزان مطالبات خواهان دعوی موصوف (به میزان یکصد و چهل و یک میلیون و نهصد و نود و هشت هزار و چهارصد و سی و شش ریال) با لحاظ تهاتر مطابق نظریه کارشناس رسمی موجود در پرونده که مصون از اعتراض طرفین مانده است، این قسمت از دادنامه صادره به قوت خود باقی می باشد، بنابراین این قسمت از دادخواست تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً در این قسمت تایید می نماید.

ثالثاً: در خصوص تقاضای تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دایر بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷، نظر به اینکه زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته خواهان دعوی که در رای دادگاه بدوی هم قید شده است برخلاف ادعای تجدیدنظر خواه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ (تاریخ تقدیم دادخواست متقابل می باشد نه تاریخ موهوم ۱۳۹۱/۱۱/۰۷) بنابراین این قسمت از دادخواست تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد و دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً در این قسمت تایید می نماید. رابعاً: در خصوص تقاضای تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دایر بر عدم محاسبه حق الزحمه نماینده حقوقی و دستمزد کارشناسی نظر به اینکه خواهان دعوی در متن دادخواست تقدیمی آن را مطالبه نموده است و در زمان صدور رای از قلم افتاده است بنابراین دادگاه مستندا به مواد ۳۵۱ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، تجدیدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و شصت و چهار ریال بابت پنجاه درصد حق الوکاله مطابق تعرفه بر اساس اصل خواسته و دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی مطابق فیش های پرداختی (به علت فقدان اصل فیش ها در پرونده میزان آن بر اساس مدارکی که تجدیدنظر خواه در خصوص پرداخت ارائه نماید محاسبه شود و در این دادگاه محاسبه نشد.) در حق تجدیدنظر خواه محکوم و دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث اصلاح و تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن