نمونه وکالت نامه جامع (تام الاختیار)
نمونه وکالت نامه جامع (تام الاختیار)

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه وکالت نامه جامع (تام الاختیار) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع وکالت نامه آشنا شوید.

 

نمونه وکالت نامه جامع (تام الاختیار)

مورد وکالت: مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و اداری و بانکی موکل و مراجعه به هر یک از بانک های کشور و شعب تابعه و اخذ هر مقدار وجه از حساب های موکل تحت هر اسم و عنوان اعم از حساب سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت و جاری و پس انداز و قرض الحسنه که بنام موکل می باشد اعم از اصل و سود و جایزه و غیره و دادن رسید با حق مسدود نمودن حساب های موکل و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر بانکی و افتتاح و گشایش هرگونه حساب اعم از حساب جاری و پس انداز و غیره و پرداخت هر مقدار وجه به حساب های مفتوحه و برداشت مجدد آن با کلیه اختیارات مصرحه در بالا و مراجعه به شهرداری و دارائی و ثبت و سازمان زمین شهری و سایر ادارات و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و اداره کل منابع طبیعی و سرجنگلداری و اداره کشاورزی و بخشداری و فرمانداری و سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه های صنفی و تقاضای صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ملکی موکل تحت هر پلاک و در هر نقطه ای که باشد و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و نیز تقاضای صدور پروانه ساختمانی نسبت به املاک و مستغلات ملکی موکل و تهیه و تقدیم مدارک مورد لزوم و معرفی مهندس ناظر و اخذ پروانه ساختمانی صادره و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان ساختمان نسبت به مستغلات ملکی موکل تحت هر پلاک که باشد و نیز با حق خرید تراکم و مازاد تراکم و تقاضا و اخذ مجوز تخریب و نوسازی و انجام تشریفات مربوطه و در صورت لزوم حضور در کمیسیون های مربوطه در شهرداری و دارائی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم تعیین شده نسبت به تخلفات ساختمانی و اخذ گواهی های صادره با حق تمدید و تجدید گواهی های مرقوم از مراجع ذیربط و دادن رسید و سپردن تعهد و مراجعه به سازمان گسترش و سندیکاهای فروش مصالح ساختمانی و اخذ هرگونه حواله به منظور دریافت مصالح ساختمانی و پرداخت هزینه های مربوطه و دریافت مصالح و حمل آن به مقصد، مراجعه به سازمانهای آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای تغییر انشعاب و یا نصب و دایر نمودن آنها در رقبه بنام و برای موکل و پرداخت وام و ودیعه های مربوطه و امضا کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نیز با حق انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش به بیع قطعی و رهنی و صلح و مصالحه و معاوضه و مبادله و افراز و تقسیم و تفکیک و اجاره و استیجار و هرگونه معامله دیگر تحت هر اسم و عنوان و بهر عقدی از عقود اسلامی اعم از اینکه موکل معامل باشد یا متعامل، متعهد باشد و یا متعهد له قرار گیرد کلا یا جزا مشاعاً و یا مفروزاً نسبت به کلیه املاک و مستغلات ملکی موکل با آب و برق و گاز و تلفن موجوده و منصوبه در آنها با هر کس و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن و تحویل گرفتن مورد معامله و سپردن و قبول هرگونه تعهد در صورت لزوم به رهن و وثیقه گرفتن مورد معامله در قبال باقیمانده بهای معاملات قطعی به هر مبلغ و به هر مدت که باشد و دریافت باقیمانده بها و فک رهن و آزاد نمودن مورد معامله و با حق مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضای صدور اسناد مالکیت به نام و برای موکل تحت هر پلاک و شماره که باشد و انجام تشریفات لازم و پرداخت حقوق دولتی و اخذ اسناد مالکیت صادره و دادن رسید و عند اللزوم با حق به رهن و وثیقه قرار دادن املاک و مستغلات ملکی به منظور دریافت وام و اعتبار از هر یک از بانک های کشور و شعب تابعه و قبول کلیه قیود و شروط و تعهدات و مقررات بانکی و تنظیم و امضای هر گونه قرارداد اعم از قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد فروش اقساطی و غیره و دادن هرگونه اختیاری به بانک وام دهنده ولو به صورت وکالت بلاعزل و حق فروش و وصایت با حق ایصا و تعهد و پرداخت اقساط به بانک وام دهنده تا فک رهن و تجدید و تمدید و تنظیم و فسخ و یا ابطال اجاره نامه با هر شخص حقیقی و یا حقوقی به هر مبلغ و به هر مدت و با هر قید و شرط و عهدی که باشد و وکیل صلاح و مقتضی بداند و اخذ مال الاجاره و دادن رسید و در صورت لزوم اقدام به صدور اخطاریه و یا اجرائیه تخلیه علیه مستاجرین و متصرفین املاک و مستغلات و تعقیب عملیات اجرایی تا حصول نتیجه قطعی و نهایی و اخذ وجه از صندوق ثبت و اجراء دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و بانک ها و دادن رسید و اقامه و طرح هرگونه دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و تهیه و تقدیم هرگونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاه های مربوطه و جوابگویی به دعاوی مدعیان و جلب ثالث و جواب گویی به دعوی ثالث و دفاع متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور و تعیین مصدق و کارشناس و ارزیاب و مطالبه و دریافت خسارات و دفاع از حقوق موکل در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجام و انجام تشریفات محاکماتی به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور احکام قطعی و نهایی و اجرای مفاد حکم و وصول معی به و یا محکومٌ به شده و یا به صلح و سازش خاتمه یابد و تعیین مال الصلح و قبول یا رد آن و تنظیم و امضای هرگونه صلح نامه و ترک دعوی و تقاضای صدور برگ لازم الاجرای در هر موردی که مصلحت بداند و تقاضای توقیف اشخاص و یا اموال آنان در قبال طلب و حقوق و مراجعه به وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و تحویل کلیه مدارک تحصیلی موکل و تسویه حساب با آن وزارتخانه و دوائر تابعه و دانشگاه های مربوطه و مراجعه به وزارت صنایع و سایر ارگان های تابعه و تقاضای صدور موافقت اصولی و طی تمام تشریفات اداری و دادن طرح و اخذ موافقتنامه اصولی و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و نیز پس از دریافت کلیه مفاصا حساب ها و مدارک مورد نیاز از جمله گواهی بیمه و شهرداری و ثبت و وزارت صنایع و غیره و با حق انتقال و واگذاری کارخانجات متعلق به موکل با کلیه اختیارات مصرحه در بالا حتی به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و ترتیب و کیفیت که ………………….. مصلحت بداند و نیز با حق مداخله و رسیدگی به کلیه امور مربوط به ………………….. در شرکت هایی که ………………….. در آن ها سهیم می باشد تحت هر اسم و عنوان که باشند بر طبق اساسنامه شرکت و مقررات قانونی و حضور در جلسات عادی فوق العاده مجامع عمومی و اتخاذ هر تصمیمی ولو تصمیم به انحلال شرکت و قبول هر سمتی از جانب ………………….. و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و صورت مجالس تنظیمی با حق اخذ سود سهام ………………….. اعم از سود سالیانه و ویژه و دادن رسید با حق مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و اداره امور اقتصادی و دارایی و اخذ هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدرک لازم نسبت به سهم الشرکه موکل در هر یک از شرکتهایی که موکل در آنها سهیم و شریک می باشد و تقدیم مدارک مورد لزوم و طی تمام تشریفات لازمه و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید و سپردن تعهد با حق خرید و فروش هر مقدار سهام از هر شرکت تحت هر شماره ثبت که باشند و از هرکس و با هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی با شخص خودش به هر مبلغ و به هر نحو ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح بداند و اخذ و پرداخت وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر از جمله دفاتر ثبت شرکتها و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل و تحول و دریافت اوراق بهادار و تعیین کارگزار بورس اوراق و دادن رسید.

تذکر: این وکالتنامه در مورد نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری که مستلزم پرداخت مالیات می باشد فاقد ارزش و اعتبار می باشد و همچنین اسنادیکه در رهن یا وثیقه بانک بوده و یا مربوط به تسهیلات بانکی می باشند و مالک ضمن سند رسمی حق دادن وکالت یا تنظیم سند رسمی را از خود سلب و ساقط نموده باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو کراراً کلا یا جز او با حق عزل وکلای انتخابی از جانب موکل دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی و اقدام و امضا وکیل از موکل می باشد و هرگونه عمل و اقدام و امضا وکیل زمینه مورد وکالت به منزله عمل و اقدام و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

بتاریخ یکهزار و سیصد و ……………… محل امضاء

با وجود این نمونه وکالت نامه جامع (تام الاختیار) که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این وکالت نامه شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن