a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم

دادخواست مطالبه ضرر و زیان

مقالات داغ

مطالبه خسارات ناشی از جرم

نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم

مطالبه خسارات ناشی از جرم هرگاه جرمی اتفاق می افتد، در اثر ارتکاب این جرم، ممکن است خساراتی اعم از مادی یا معنوی متوجه شاکی گردد و قانونگذار این حق را به وی داده است تا خسارات خود را مطالبه نماید اما مطالبه خسارات ناشی از جرم، دارای سلسله مراتبی می باشد که می بایست توسط شاکی رعایت گردد. جهت روشن شدن این موضوع و نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم میتوان مثالی را در این زمینه بیان نمود. بطور مثال هرگاه شخص الف هنگام عبور از خط عابر پیاده، در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی شخص ب با