a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

آیا امکان اعاده دادرسی نسبت به رای داور وجود دارد؟

در چه صورتی می توان نسبت به رای داور اعاده دادرسی نمود؟

مقالات داغ

اعاده دادرسی نسبت به رای داور

آیا امکان اعاده دادرسی نسبت به رای داور وجود دارد؟

اعاده دادرسی نسبت به رای داور آراء صادر گردیده از محاکم دادگستری، بنا به شرایطی که در مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده است، قابل اعاده دادرسی می باشند حال این سوال مطرح میگردد که آیا در خصوص آرای داوری نیز امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟ در ارتباط با این مساله، بحث دقیق و جدی مطرح نگردیده است اما میتوان برخی از مسائل قابل تصور یا تحقق یافته داوری را بیان نمود تا تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای داور، بهتر مورد پذیرش قرار گیرد. *در فرضی که رای داور اجرا شود و در پی آن،