a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

دعوای ظنی و احتمالی چیست؟

دعوای جزمی چیست؟

مقالات داغ

دعوای ظنی و احتمالی

دعوای ظنی و احتمالی چیست؟

دعوای ظنی و احتمالی چیست؟ یکی از مهمترین مسائلی که می بایست در طرح دعوا در دادگاه، مد نظر قرار گیرد، مساله طرح صحیح و به نحو مطلوب دعوا می باشد. درست است که دادگاه و دادگستری، مرجع و نهاد تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم می باشد اما جهت این امر می بایست دعوا، به کیفیت مطلوب مطرح گردد. در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی از قوانین، دعوای مطروحه بدلیل ظنی یا احتمالی بودن خواسته، رد می گردد. در این مقاله سعی میگردد در ارتباط با دعوای ظنی و احتمالی به تفصیل توضیح داده شود. جهت اقامه