a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

راه های دفاع در دادگاه

مقالات داغ

ایرادات و موانع رسیدگی

طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا به چه معناست؟ یکی از راه هایی که قانونگذار مقرر نموده تا بر اساس آن خوانده بتواند به دعوای طرح گردیده از سوی خواهان، پاسخ دهد طرح ایرادات می باشد. در این مقاله ایرادات و موانع رسیدگی را بررسی خواهیم کرد. بر همین اساس ماده ٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است: “در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: ۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد. ۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و