a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه نگارش رای داوری

رای داوری را چگونه بنویسیم؟

مقالات داغ

نگارش رای داوری

نحوه نگارش رای داوری

نحوه نگارش رای داوری مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، داوران در مورد نحوه نگارش آراء خود، مکلف و موظف به رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشند اما این امر بدین معنا نیست که بتوانند تحت هر شرایطی آرای خود را نگارش نمایند. داوران مکلف می باشند که تمامی قوانین مربوط به داوری را رعایت نمایند. ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر داشته است: “داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.” همانگونه که فوقا ذکر گردید، داوران در تحریر و نوشتن