a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی

رای وحدت رویه شماره 810

مقالات داغ

رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی

نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه حقوقی سقز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رای وحدت رویه شماره 810، فسخ قرارداد، ماده 363 قانون مدنی، استرداد مبیع، اثر فسخ قرارداد، ماده 364 قانون مدنی، رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار چکیده رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی چنانچه در قرارداد منعقده فیمابین فروشنده و خریدار اولیه،