a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد

رجوع از هبه

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کیش صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، الزام به ایفای تعهد، ماده 336 قانون مدنی، مطالبه وجه بابت بازسازی، رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟ چکیده رای الزام خوانده به انجام تعهدات قرارداد در روابط زوجین اصل بر تبرع و بخشش و هدیه دادن است. خوانده

نمونه رای حقوقی

نمونه رای رجوع از هبه به همسر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رجوع از هبه به همسر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، تملیک مجانی، عقد هبه، امکان رجوع از هبه، استرداد عین موهوبه، رای رجوع از هبه به همسر مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟ چکیده رای رجوع از هبه به همسر زوج تحت شرایطی می تواند از هبه خود رجوع نماید به طور