a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

روش های مطالبه مهریه از همسر

مقالات داغ

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

چگونگی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از حقوق مالی زن، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. “مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود.” زوجه به دو روش می تواند مهریه خود را مطالبه نماید: مطالبه مهریه از طریق دادگاه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در این مقاله سعی می گردد که به تفصیل در مورد نحوه مطالبه