a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

موارد از بین رفتن حق حبس کدام است؟

سقوط حق حبس در معاملات

مقالات داغ

موارد از بین رفتن حق حبس

موارد از بین رفتن حق حبس کدام است؟

موارد از بین رفتن حق حبس حق حبس در قرارداد، به این معناست که هر یک از طرفین بر اساس این حق، می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید. بطور مثال کسی که خانه ای را بفروش می رساند، میتواند تحویل خانه را منوط به پرداخت تمامی ثمن معامله نماید. نکته مهم در ارتباط با اعمال حق فسخ این است که صاحب این حق می تواند از آن استفاده نماید، بدون آنکه عقد را فسخ نموده و یا از بین ببرد. اما گاهی اوقات ممکن است که اتفاقاتی رخ دهد و باعث گردد که