a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه

سند رسمی ابراء مهریه

مقالات داغ

رای ابطال سند رسمی ابراء

نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابراء مهریه، سند رسمی ابراء مهریه، ابراء مهریه در مقابل طلاق زوجه، رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چکیده رای ابطال سند رسمی ابراء مهریه در صورتی که زوجه حسب توافق به عمل آمده جهت طلاق توافقی سند رسمی ابراء حقوق مالی تنظیم