a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

شاکی چگونه می تواند رضایت دهد؟

مقالات داغ

قرار ترک تعقیب چیست؟

نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

قرار ترک تعقیب چیست؟ قرار ترک تعقیب (ترک محاکمه) در زمره قرارهایی است که در دادسرا صادر می گردد و معمولا زمانی اتفاق می افتد که میان شاکی و متهم توافقاتی من باب رفع ضرر از شاکی، صورت می گیرد تا بر مبنای آن تعقیب متهم تا یکسال متوقف می شود. اما اگر متهم به تعهد خود در ظرف یکسال، عمل ننماید، شاکی میتواند فقط برای یک مرتبه دیگر، تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید. در کلیه جرایم قابل گذشت میتوان تقاضای ترک محاکمه را در دادسرا (قبل از ارسال پرونده به دادگاه) نمود یعنی صدور قرار ترک محاکمه فقط