a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

ازدواج مجدد و قانون حمایت خانواده

شرایط ازدواج دوباره

مقالات داغ

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد و قانون حمایت خانواده

ازدواج مجدد مساله ازدواج مجدد زوج و راهکارهایی که قانون در این مورد برای زوجه در نظر گرفته است، یکی از مواردی است که در جامعه کنونی وجود دارد و به نوعی زوجین با این مساله روبرو می شوند. قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٥١ در بند ١٠ ماده ٨ بیان نموده است که هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، زوجه میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نماید. در اینصورت زوجه میتواند با دریافت وکالت از طرف زوج، ضمن انتخاب نوع طلاق با بذل تمام یا