a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

شرایط مال معرفی شده برای بازداشت در مرحله اجرای احکام

شرایط بازداشت مال

مقالات داغ

شرایط مال معرفی شده برای بازداشت

شرایط مال معرفی شده برای بازداشت در مرحله اجرای احکام

شرایط مال معرفی شده برای بازداشت مالی که جهت بازداشت معرفی می شود، بسته به مورد، ممکن است که در تصرف شخص دیگری باشد و یا اینکه در رهن یا وثیقه بوده باشد و یا حتی سابقه بازداشت داشته باشد. در این مقاله سعی میگردد در مورد هر یک از موارد فوق الذکر و صور گوناگون شرایط مال معرفی شده برای بازداشت به تفصیل توضیح داده شود. مطلب مرتبط: نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام تصرف غیر در مال و بررسی امکان بازداشت آن مالی که بعنوان مال محکوم علیه (بدهکار) جهت بازداشت معرفی می گردد، اگر