a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

شرایط سوء استفاده از اضطرار

مقالات داغ

قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

مفهوم اضطرار اضطرار در لغت بمعنای اجبار، اکراه، محتاج شدن و … آمده است. در علم حقوق، اضطرار بمعنای این است که انسان علی رغم قصد انجام ندادن، آن را از روی ناچاری انجام دهد. در واقع اضطرار مخالف اختیار است. اختیار به مفهوم انتخاب بهترین مصداق از بین دو یا چند چیز است بدون آنکه اجباری در کار باشد اما اگر فردی در شرایط اضطرار باشد، نمیتوان او را مختار دانست چرا که اختیار در مقابل اضطرار است. مطابق با نظریه فقها، اضطرار وضعیت پیش آمده برای یک شخص بواسطه حوادث طبیعی یا درونی است که برای رهایی از