a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

شرایط مطالبه اجرت المثل زندگی مشترک

مقالات داغ

اجرت المثل ایام زوجیت

نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ مطابق با قانون حمایت خانواده، به محض ازدواج، زن و شوهر در قبال یکدیگر عهده دار انجام وظایف و مسئولیت هایی می شوند. از جمله وظایفی که مطابق با قانون و شرع مقدس اسلام زن موظف به رعایت آن می باشد، تمکین عام و تمکین خاص است. تمکین خاص یعنی برقراری رابطه خاص جنسی و زناشویی میان زوجین. در واقع تمکین خاص بمعنای اطاعت پذیری زن در مسائل جنسی و رابطه جنسی معقول با همسر خود می باشد. تمکین عام بمعنای اطاعت کلی زن از شوهر در انجام امور زندگی مشترک می باشد. نتیجه اینکه