a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

هیات 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

شکایت به هیات 251 مکرر

مقالات داغ

هیات 251 مکرر

هیات 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

هیات 251 مکرر تصور بر این است که با طی فرآیند دادرسی مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و صدور برگ قطعی، طرح اعتراض موضوعیت نداشته و پرونده امر قابل بازگشایی و رسیدگی مجدد نمی باشد. لیکن ماده 251 مکرر (قانون مالیات های مستقیم) این امکان را به مودیان مالیاتی می دهد تا یکبار دیگر اعتراض خود را منطبق با موارد مذکور در هیات 251 مکرر (ق.م.م) و بدون محدودیت زمانی طرح مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد: “در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و