a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش

ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات طبق قانون پیش فروش آپارتمان

مقالات داغ

مطالبه خسارت قرارداد پیش فروش

نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش

مطالبه خسارت قانونی تاخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش مطابق با قواعد کلی در تنظیم قراردادها و تعهدات، اگر برای تاخیر در انجام تعهدی، خسارت و وجه التزامی تعیین شده باشد، متخلف از انجام تعهد، صرفاً ملزم به پرداخت آن مبلغ می باشد و دادگاه نمی تواند او را به پرداخت مبلغ بیشتر یا کمتری محکوم نماید. در ارتباط با قانون پیش فروش ساختمان، قواعد متفاوتی حکمفرما می باشد. در ارتباط با قرارداد پیش فروش ساختمان، میزان مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد در قانون مشخص شده است و طرفین نمی توانند به کمتر از آن توافق نمایند. چنانچه