a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای لزوم تفکیک دعاوی و مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی

طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای لزوم تفکیک دعاوی و مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تفکیک دعاوی و مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: لزوم طرح دعوا مطابق با قانون، ایرادات شکلی دادخواست، ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، طرح دعاوی متعدد بر علیه صحابه متفاوت، رای لزوم تفکیک دعاوی بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای لزوم تفکیک دعاوی