a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

معامله غرری چیست و چه حکمی دارد؟

مفهوم غرر در عقد بیع

مقالات داغ

معامله غرری چیست؟

معامله غرری چیست و چه حکمی دارد؟

غرر و معامله غرری مطابق با اصول کلی حاکم بر تنظیم قراردادها و همچنین اصل آزادی قراردادها، تمامی افراد جامعه می توانند با هر فردی و تحت هر عنوانی، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند به شرط آنکه قرارداد تنظیمی مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و هم چنین تمامی مقررات مندرج در قانون مدنی نیز می بایست رعایت گردد. گاهی اوقات مشاهده می گردد که بعضی از افراد جامعه بدلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات، اقدام به انعقاد قراردادهایی می نمایند که مخالف با قوانین موجود می باشد و بدین جهت، از منظر قانون مدنی