a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد شهرداری

مقالات داغ

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 100 دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شهرداری و حافظ منافع اجتماع شهری می باشد. این کمیسیون به نحو تخصصی به تخلفات ساختمانی، تجاوز به معابر و تغییر کاربری می پردازد. همچنین این مرجع بعنوان مرجعی اداری، دارای دو درجه بدوی و تجدیدنظر در شهرداری مشغول به فعالیت می باشد. اعضای کمیسیون ماده 100 این کمیسیون مرکب است از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا نماینده شهرداری بدون داشتن حق رای، صرفا جهت ادای توضیحات در جلسه