a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟

نحوه رفع مزاحمت

مقالات داغ

الزام به رفع مزاحمت

الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟

الزام به رفع مزاحمت در دادگاه حقوقی در دعوای الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا (متصرف ملک) درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می کند، بدون اینکه مزاحم، ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ولی اجازه استفاده درست را به متصرف ملک نمی دهد. جهت ارائه دادخواست الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا می بایست سابقه تصرف بدون مزاحمت خود را در ملک ثابت نماید. مضاف بر اینکه باید ثابت کند که مزاحمت فعلی خوانده بدون رضایت او می باشد و همچنین مزاحمت خوانده غیرقانونی است. در دعوای الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا، متصرف ملک است