a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نمونه رای مطالبه نفقه معوقه زوجه

نفقه ایام زندگی مشترک

مقالات داغ

نمونه رای حقوقی

نمونه رای مطالبه نفقه معوقه زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه معوقه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نفقه زوجه، مطالبه نفقه، نفقه معوقه زوجه، نفقه ایام زندگی مشترک، نفقه متناسب با وضعیت زوج، رای مطالبه نفقه معوقه مطلب مرتبط: نفقه چیست و در چه صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد؟ چکیده رای مطالبه نفقه معوقه زوجه روابط بین زوجین در ایام زندگی مشترک ورای یک رابطه حقوقی صرف و عمدتا