a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

مقررات مربوط به ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی

نکاح زن ایرانی با مرد خارجی

مقالات داغ

ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی

مقررات مربوط به ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی

ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی ازدواج مرد خارجی با خانم ایرانی بدون کسب اجازه از دولت جرم می باشد. مطابق با قوانین موضوعه ایران اعم از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، ازدواج مرد خارجی با یک خانم ایرانی تحت هر شرایطی حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشد، نیازمند کسب اجازه از دولت می باشد. این امر بدین معنا می باشد که این قبیل ازدواج ها با یکسری محدودیت از جانب دولت روبرو است و نمیتواند آزادانه و بدون کسب اجازه از دولت صورت بگیرد حتی اگر دفترخانه ای بدون اجازه دولت، این ازدواج را ثبت نماید، عمل