a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

وجود عیب در مورد معامله

مقالات داغ

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

فسخ قرارداد و خیار عیب گاهی اوقات ممکن است بعد از انعقاد معامله مشخص گردد که ملک مورد معامله، معیوب بوده و این عیب در زمان عقد نیز موجود بوده اما به خریدار گفته نشده یعنی از او مخفی مانده است، در اینصورت خیار عیب برای مشتری بوجود می آید. در اینصورت مشتری می تواند حق فسخ خود را اعمال کند و از دادگاه تأیید فسخ آن را بخواهد. در این دعوا، خواهان کسی است که تأیید فسخ قرارداد را مطالبه می کند و طرف دیگر قرارداد نیز، خوانده دعوا می باشد. دادگاه صالح جهت اقامه این دعوا، دادگاه محلی