a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

نحوه تعیین حق الزحمه داور و اجرای آن

وکیل ابطال رای داور

مقالات داغ

نحوه تعیین حق الزحمه داور

نحوه تعیین حق الزحمه داور و اجرای آن

تعیین حق الزحمه داور و اجرای آن در مواردی که حل اختلاف در ارتباط با موضوع فی مابین طرفین یک قرارداد، از طریق ارجاع امر به داوری صورت می پذیرد، ممکن است این سوال مطرح گردد که در مواردی که طرفین قرارداد، اختیار تعیین حق الزحمه را به داور داده باشند، آیا داور میتواند آن را تعیین نموده و آیا این قسمت از رای میتواند مشمول مقررات ابطال رای داوری قرار بگیرد؟ گروهی از حقوقدانان معتقدند که گاهی اوقات ممکن است که داور هم حق تقاضای ابلاغ رای به اصحاب دعوا را داشته باشد، این مورد استثنایی، در ارتباط با