• اشتراک گذاری |

قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مصوب 25-04-1354 مجلس شورای اسلامی

22 بهمن 1402 386

ماده واحده

موضوع استفسار:

1- آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازم است و ‌یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز می‌باشد؟

2- آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (42) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در نتیجه از صلاحیت ‌دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟

نظر مجلس:

‌ماده واحده -

‌الف- در مورد بند (1) «‌انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می‌باشد».

ب- در مورد بند (2) «‌دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد».

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ 1375/3/13 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل