نمونه آرای دادگاه ها

نمونه آرای دادگاه ها
2 روز قبل 1 1689
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهدید به هتک شرف، تهدید به هتک حیثیت، افشای اسرار شخصی، توهین به اشخاص عادی، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصاویر خصوصی خانوادگی، قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص...
نمونه رای دادگاه حقوقی
2 روز قبل 0 12
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 77 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی   چکیده رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 1192
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به درخواست زوجه، الزام زوج به طلاق، طلاق به لحاظ عسر و حرج، وجود پرونده های متعدد زوجین بر علیه یکدیگر، ماده 1130 قانون مدنی، طلاق بائن، رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار مطلب مرتبط: درخواست طلاق...
نمونه رای دادگاه حقوقی
2 هفته قبل 0 59
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث حکمی، گزارش اصلاحی، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی دادخواست اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل استماع است. چنانچه شخص متصرف طرف دعوی قرار...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 280
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قراردادهای خصوصی خلاف نظم عمومی، ماده 975 قانون مدنی، قرارداد خلاف شرع، تنفیذ قرارداد فضولی، رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟ چکیده رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون محکمه...
نمونه رای دادگاه حقوقی
2 هفته قبل 2 5108
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای داوری مستند و مستدل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه نگارش و صدور رای داور آشنا شوید. بیشتر بخوانید: قواعد ابلاغ رای در داوری نمونه رای داوری مستند و مستدل خواهان: خانم ... خواندگان: ۱) شرکت ... ۲) آقای ... خواسته: ۱) الزام به انجام تعهد (تحویل وسایل بازی موضوع قرارداد شامل طراحی، ساخت و نصب) و ۲) خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ ۱۵ فروردین 1399 تا زمان اجرای حکم ۳) مطالبه خسارات رسیدگی داوری الف: گردشکار 1. خواهان به عنوان کارفرما به موجب...
نمونه رای دادگاه حقوقی
2 هفته قبل 0 68
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارات دادرسی از خواهان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، واهی بودن دعوی، رای مطالبه خسارات دادرسی از خواهان بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای مطالبه خسارات دادرسی از خواهان مطالبه خسارات دادرسی از خواهان منوط به صدور حکم بطلان دعوی و واهی بودن آن می باشد و...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 1202
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حکم حجر متوفی، اصطلاح سفیه در قانون، نظریه پزشکی قانونی در مورد سفاهت، تصرفات سفیهانه، نحوه اثبات حجر متوفی، رای حکم حجر متوفی مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر چکیده رای حکم حجر متوفی سفیه در اصطلاح قانون کسی است که تصرفات او در امور مالی خود عقلانی...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 110
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه غرامات به نرخ روز، مطالبه وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای مطالبه غرامت قانونی با...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 892
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، مطالبه خسارات قراردادی، استرداد ثمن به نرخ عرفی روز، رای مطالبه خسارات قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای مطالبه غرامات ناشی از...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 1953
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811، شرط مستقل در عقد، بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت روز ملک، رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع مطلب مرتبط:...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 75
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، حق داشتن وکیل، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری داشتن وکیل...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 176
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 402 قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن، رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن   چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن چنانچه بخشی از ثمن معامله موجل باشد، امکان اعمال خیار تاخیر ثمن وجود ندارد. مطلب مرتبط: تقاضای...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 91
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لغو حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش بلداجی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقابل عدالت و انصاف، تاثیر ازدواج مادر بر حضانت فرزند، مصلحت فرزند مشترک، ماده 1170 قانون مدنی، رای لغو حضانت فرزند مشترک مطلب مرتبط: شرایط حضانت فرزند چیست؟ چکیده رای لغو حضانت فرزند مشترک صرف ازدواج مادر موجب سلب صلاحیت مادر بر حضانت فرزند مشترک نبوده و دادگاه در هر...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 191
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی در دادخواست برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 84 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد سمت، ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی چنانچه مدرک...
تماس با وکیل