نمونه ها

نمونه آرای دادگاه ها
2 روز قبل 1 1689
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تهدید به هتک شرف، تهدید به هتک حیثیت، افشای اسرار شخصی، توهین به اشخاص عادی، ماده 608 قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصاویر خصوصی خانوادگی، قرار جلب به دادرسی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی اشخاص...
اوراق قضایی
2 روز قبل 0 27
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی برنده مزایده در صورت ابطال عملیات اجرایی ثبتی خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: 1- بانک ... 2- اداره سوم اجرای اسناد رهنی وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: 1- مطالبه وجه بابت ... (مطالبه وجه بابت باقیمانده بهای مورد...
اوراق قضایی
5 روز قبل 0 1399
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست جلب ثالث برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست جلب ثالث خواهان: مشخصات خواهان خواندگان: مشخصات خواندگان (دقت گردد، متقاضی جلب ثالث می بایست علاوه بر اشخاصی که خواهان جلب آنها به دادگاه است، سایر اشخاصی که قبلاً در دادگاه شرکت داشته اند را نیز در ردیف خواندگان دعوای جلب ثالث قید نماید.) تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ... دلایل و منضمات دادخواست: محتویات پرونده...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 1192
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به درخواست زوجه، الزام زوج به طلاق، طلاق به لحاظ عسر و حرج، وجود پرونده های متعدد زوجین بر علیه یکدیگر، ماده 1130 قانون مدنی، طلاق بائن، رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار مطلب مرتبط: درخواست طلاق...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 280
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قراردادهای خصوصی خلاف نظم عمومی، ماده 975 قانون مدنی، قرارداد خلاف شرع، تنفیذ قرارداد فضولی، رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟ چکیده رای آثار قرارداد خصوصی افراد به جهت مغایرت با قانون محکمه...
اوراق قضایی
2 هفته قبل 0 822
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خوانده: شرکت: ... به شناسه ملی: ... وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: ابطال اجرائیه چک به جهت ... (ابطال اجرائیه چک به شماره ۱۴۰۱۴۱۵۵۹۴۳۰۰۰۴۴۳ صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی (دفترخانه شماره ۶۶۲...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 1201
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: حکم حجر متوفی، اصطلاح سفیه در قانون، نظریه پزشکی قانونی در مورد سفاهت، تصرفات سفیهانه، نحوه اثبات حجر متوفی، رای حکم حجر متوفی مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر چکیده رای حکم حجر متوفی سفیه در اصطلاح قانون کسی است که تصرفات او در امور مالی خود عقلانی...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 6512
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست صدور حکم حجر متوفی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست صدور حکم حجر متوفی خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواندگان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... دادستان وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ... خواسته: تقاضای صدور حکم حجر در ارتباط با آقای ...، با استناد به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادسرای امور سرپرستی محجورین دلایل: کپی مصدق...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 110
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه غرامات به نرخ روز، مطالبه وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای مطالبه غرامت قانونی با وجود شرط وجه التزام مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟ چکیده رای مطالبه غرامت قانونی با...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 892
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، مطالبه خسارات قراردادی، استرداد ثمن به نرخ عرفی روز، رای مطالبه خسارات قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع بیشتر بخوانید: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع چکیده رای مطالبه غرامات ناشی از...
نمونه آرای دادگاه ها
4 هفته قبل 0 1953
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، رای وحدت رویه 811، شرط مستقل در عقد، بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین قیمت روز ملک، رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع مطلب مرتبط:...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 75
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، حق داشتن وکیل، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چکیده رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری داشتن وکیل...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 176
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 402 قانون مدنی، خیار تاخیر ثمن، رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن   چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن چنانچه بخشی از ثمن معامله موجل باشد، امکان اعمال خیار تاخیر ثمن وجود ندارد. مطلب مرتبط: تقاضای...
نمونه آرای دادگاه ها
1 ماه قبل 0 91
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لغو حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش بلداجی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تقابل عدالت و انصاف، تاثیر ازدواج مادر بر حضانت فرزند، مصلحت فرزند مشترک، ماده 1170 قانون مدنی، رای لغو حضانت فرزند مشترک مطلب مرتبط: شرایط حضانت فرزند چیست؟ چکیده رای لغو حضانت فرزند مشترک صرف ازدواج مادر موجب سلب صلاحیت مادر بر حضانت فرزند مشترک نبوده و دادگاه در هر...
نمونه آرای دادگاه ها
2 ماه قبل 0 191
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی در دادخواست برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 84 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ایراد سمت، ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ چکیده رای رد دعوی خواهان به جهت ضمیمه نکردن مدرک مثبت نمایندگی چنانچه مدرک...
تماس با وکیل