نمونه ها

اوراق قضایی
1 روز قبل 0 15
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه خواهان: خانم/ آقای ... به کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: کانون سردفتران و دفتریاران به نشانی تهران، خیابان استاد مطهری، روبروی خیابان سنایی، پلاک 273 وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته:  1- سایر دعاوی غیرمالی (تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده محترم به الزام...
اوراق قضایی
3 روز قبل 0 45
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ خواهان: خانم/ آقای ... به کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته:  1- اعلام بطلان معامله اعلام (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان معامله نسبت به پارکینگ موضوع مبایعه...
نمونه آرای دادگاه ها
3 روز قبل 0 722
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل معاوضه بودن حقوق، پرهیز از میان تهی شدن یکی از تعهدهای متقابل، ماده 237 قانون مدنی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، تعدیل وجه التزام قراردادی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی، محیط شدن بر عوض قراردادی، شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه، حفظ تعادل قراردادی، رای...
نمونه آرای دادگاه ها
3 روز قبل 0 339
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث حکمی، گزارش اصلاحی، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی دادخواست اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل استماع است. چنانچه شخص متصرف طرف دعوی قرار...
نمونه آرای دادگاه ها
3 روز قبل 0 172
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، نقش نظارتی دادگاه در ابطال رای داور، رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور دادگاه معتقد است که با توجه به موضوعیت داشتن ابلاغ رای...
نمونه آرای دادگاه ها
1 هفته قبل 0 77
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تخلف از شرط، فسخ قرارداد، عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر، رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط چکیده رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی...
نمونه آرای دادگاه ها
1 هفته قبل 0 78
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قانون صدور چک، انتقال چک از طریق سامانه صیاد، مسئولیت صادرکننده و انتقال دهنده، رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک مطلب مرتبط: نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد چکیده رای مسئولیت تضامنی صادرکننده و انتقال دهنده چک در صورت انتقال چک به صورت...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 101
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، امین اموال، ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی، اجرت امین، رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه چکیده رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 0 100
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط ضمنی و عرفی مبنی بر ثبت چک در سامانه صیاد، عدم ثبت چک در سامانه صیاد، تبصره ماده 21 مکرر قانون صدور چک، رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مطلب مرتبط: نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد چکیده رای الزام به ثبت...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 1 1301
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قابل استماع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مزایای ثبت چک در سامانه صیاد، رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد بیشتر بخوانید: مسئولیت کیفری صاحب حساب چک (شخص حقوقی) چکیده رای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد دادرس محترم دادگاه با انشای دادنامه...
نمونه آرای دادگاه ها
2 هفته قبل 1 242
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان قرارداد مضاربه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثر بطلان قرارداد مضاربه بر استرداد مبالغ پرداختی، وضعیت معاملات صورت گرفته توسط عامل، مطالبه خسارات و غرامات ناشی از کاهش ارزش پول، محرومیت از سود مشارکت، رای بطلان قرارداد مضاربه مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه چکیده رای بطلان قرارداد مضاربه در صورت بطلان قرارداد مضاربه، صاحب سرمایه نمی...
نمونه آرای دادگاه ها
3 هفته قبل 0 110
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه، ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، خرید اینترنتی، رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه چکیده رای مطالبه وجه به استناد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک مطابق با ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، در خرید کالا...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 1619
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه درخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: نحوه تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر نمونه درخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر خواهان: مشخصات مستاجر خوانده: مشخصات موجر وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: درخواست تامین دلیل تخلیه عین مستاجره به علت انقضای مدت اجاره (احراز تخلیه بودن عین مستاجره) و تحویل کلید ملک دلایل و منضمات دادخواست: فتوکپی مصدق اجاره نامه شماره ... مورخ ... معاینه محل...
اوراق قضایی
3 هفته قبل 0 126
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی به لحاظ عدم رعایت ماده 39 قانون ثبت اسناد برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ دادخواست ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی به لحاظ عدم رعایت ماده 39 قانون ثبت اسناد خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: 1- خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... 2- اداره ثبت اسناد و املاک کوار 3- شرکت ساختمانی ... 4-...
اوراق قضایی
4 هفته قبل 0 690
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته: 1- الزام به تنظیم سند رسمی (تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت ... دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... فعلاً مقوم به 201/000/000 ریال) ارزش منطقه ای...
تماس با وکیل