نیم عشر اجرایی چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟ دعاوی حقوقی
14 ساعت قبل 0 17
مفهوم نیم عشر اجرایی زمانی که فردی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه، محکوم می گردد، بنا به تقاضای محکوم‌له (کسی که رای به نفع وی صادر شده است) اجرائیه صادر و پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می گردد. پس از وصول پرونده، دادورز اجرای احکام، با انجام استعلامات سه گانه (بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل راهنمایی و رانندگی کشور) اقدام به شناسایی اموال متعلق به محکوم علیه می نماید تا با توقیف و بازداشت اموال، ترتیب وصول محکوم به، نیم عشر اجرایی (حق اجرا) و هزینه های...
نحوه تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه و رعایت حق تقدم دعاوی حقوقی
22 ساعت قبل 0 16
تقسیم وجوه بدست آمده از محکوم علیه و رعایت حق تقدم روال متداول در واحد اجرای احکام دادگاه در تقسیم وجوهی بدست آمده از محکوم علیه آن است که معمولا این وجوه به صندوق دادگستری سپردن شده و قبض آن در پرونده بایگانی شده و در هر صورت بنا به تقاضای محکوم له، هر آنچه که به نفع او در دادنامه قید شده باشد (محکوم به) به وی پرداخت و هزینه های اجرایی (هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته است مانند حق الزحمه ارزیاب) که انجام داده است به وی داده شده و...
بررسی توقیف حقوق مستخدمین در اجرای احکام مدنی دعاوی حقوقی
2 روز قبل 0 26
توقیف حقوق مستخدمین زمانی که فرد بدهکار (محکوم علیه) به موجب حکم قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت وجه در حق محکوم له می گردد، پرونده پس از صدور اجرائیه به اجرای احکام دادگاه ارسال می شود. در صورتی که محکوم علیه مقدمات اجرای حکم را فراهم نیاورد، قانونگذار راه هایی را پیش بینی نموده است تا بموجب آن محکوم له بتواند طلب خود را از محکوم علیه دریافت نماید. یکی از این روش ها توقیف حقوق محکوم علیه می باشد، مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حقوق کارمندان در صورت صدور حکم...
اشتباه در صدور اجرائیه و کشف آن پیش از اقدام اجرایی دعاوی حقوقی
3 روز قبل 1 1968
اشتباه در صدور اجرائیه اجرائیه صادره از سوی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود، به موجب ورقه اجرائیه دادگاه خواهد بود (ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی). گاهی اوقات ممکن است که در صدور اجرائیه از سوی دادگاه، اشتباهی رخ دهد در اینصورت بنا به درخواست هر یک از طرفین و یا بصورت...
مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟ دعاوی حقوقی
3 روز قبل 0 3953
مدت اعتبار اجرائیه دادگاه اجرائیه دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکوم علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر می شود، به موجب برگه اجرائیه دادگاه خواهد بود. همانگونه که فوقاً ذکر گردید اجرای حکم علی القاعده با صدور اجرائیه بعمل می آید. این امر بدین معناست که تا زمانی که اجرائیه صادر نشود، اقدامات اجرای اجباری حکم نمی تواند آغاز شود. با...
شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته چیست؟ دعاوی حقوقی
3 روز قبل 1 778
شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته در اصطلاح علم حقوق، تامین اقدامی احتیاطی جهت جلوگیری از تلف شدن حقوق خواهان دعوا می باشد و اقدامی است که با درخواست خواهان جهت توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده صورت می گیرد. فی الواقع مطابق با ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. تبدیل تامین بمعنای بازداشت مال به جای مال دیگری که سابقاً بازداشت شده است، می باشد. بدین صورت که درخواست کننده تبدیل تامین، مال یا اموالی را معرفی و درخواست می نماید که این...
شرایط تبدیل تامین در مرحله اجرای حکم کدام است؟ دعاوی حقوقی
3 روز قبل 0 30
شرایط تبدیل تامین در مرحله اجرای حکم از منظر حقوقدانان، تامین عبارت است از اقدامی که بنا به درخواست خواهان جهت توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده صورت می گیرد. فی الواقع تامین، اقدامی احتیاطی در راستای جلوگیری از تلف شدن حقوق خواهان دعوا می باشد. تبدیل تامین به اقدام حقوقی گفته می شود که به موجب آن، درخواست بازداشت مال به جای مال دیگری که سابقاً بازداشت شده است، مطرح می گردد. بدین صورت درخواست کننده تبدیل تامین، مال یا اموالی را معرفی می نماید که این مال یا اموال، بازداشت شود و به...
قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له در واحد اجرای احکام مدنی دعاوی حقوقی
4 روز قبل 0 123
قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم له مطابق با قوانین و مقررات موجود، پس از صدور رای از سوی دادگاه و‌ قطعیت آن، پرونده جهت اجرای حکم بنا به تقاضای محکوم له (کسی که رای به نفع او صادر شده است) و پس از صدور اجرائیه، به واحد اجرای احکام دادگاه ارسال می گردد. جهت اجرای حکم، دادورز اجرای احکام، بدواً اقدام به انجام استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور و اداره راهنمایی و رانندگی می نماید تا اموال محکوم علیه (کسی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی...
تفاوت های میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث دعاوی حقوقی
7 روز قبل 0 42
تفاوت های میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث اعتراض شخص ثالث اجرایی، مفهوم حقوقی است که به معنای اعتراض به بازداشت مالی است که در جهت اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاه، بازداشت گردیده است. در این نوع اعتراض، شخص ثالث هیچ اعتراضی به محتویات رای صادره از دادگاه ندارد. اما اعتراض شخص ثالث، به یکی از طرق شکایت از رای اطلاق می گردد که طی آن، شخصی به جز اصحاب دعوا، نسبت به رایی که میان محکوم له و محکوم علیه صادر شده است، اعتراض داشته و مدعی ورود لطمه به...
ترک انفاق چیست؟ ضمانت اجرای نفقه زن دعاوی خانواده
1 هفته قبل 0 424
ترک انفاق به چه معناست؟ یکی از حقوقی که بعد از ازدواج در زمره حق و حقوق مالی زوجه (زن) می باشد و مرد مکلف است که در صورت تمکین زن آن را به وی پرداخت نماید، نفقه می باشد. فلسفه پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه این است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان مال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود را ندارند، چه آنکه اداره منزل و امور داخلی خانواده وظیفه بزرگ است که بر دوش آنها نهاده شده است. در این مقاله به تعریف نفقه و ضمانت اجرای ترک...
نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج نمونه آرای دادگاه ها
1 هفته قبل 0 1155
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار و عسر و حرج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق به درخواست زوجه، الزام زوج به طلاق، طلاق به لحاظ عسر و حرج، وجود پرونده های متعدد زوجین بر علیه یکدیگر، ماده 1130 قانون مدنی، طلاق بائن، رای الزام زوج به طلاق به لحاظ سوء رفتار مطلب مرتبط: درخواست طلاق...
فسخ نکاح به چه معنا می باشد؟ دعاوی خانواده
1 هفته قبل 0 364
فسخ نکاح چیست؟ قانونگذار در بعضی از موارد، پیش بینی نموده است که اگر یکی از طرفین عقد ازدواج (زن یا مرد) بدلیل وجود عیوبی در طرف مقابل، متحمل زیانی شود، می تواند در موارد مشخص، نکاح را فسخ نماید. در واقع میتوان گفت که فسخ نکاح جهت جلوگیری از ضرر و زیان یکی از طرفین پیش بینی شده است. اعمال حق فسخ در نکاح فوری است که فوریت آن بستگی به تشخیص عرف دارد. مطلب مرتبط: مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق شرایط فسخ نکاح در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر...
نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی نمونه رای دادگاه حقوقی
1 هفته قبل 0 48
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث حکمی، گزارش اصلاحی، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی دادخواست اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل استماع است. چنانچه شخص متصرف طرف دعوی قرار...
تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟ دعاوی خانواده
1 هفته قبل 0 1730
تمکین به چه معناست؟ بعد از اینکه عقد نکاح بطور صحیح واقع شود، هر یک از زوجین (زن و مرد) در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می گردند، تمکین در واقع به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زوجه (زن) می باشد. بطور مثال مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، از جمله وظایف زن این است که در منزلی سکونت داشته باشد که شوهر او انتخاب نموده است به شرط آنکه منزل، متناسب با شئونات زن انتخاب شده باشد. بنابراین سکونت زن در منزلی که شوهر او انتخاب می نماید یکی از...
جرم توهین به اشخاص عادی (توهین ساده) دعاوی کیفری
1 هفته قبل 0 429
توهین به اشخاص عادی جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی افراد محسوب می گردد که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است. توهین در لغت بمعنای ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن می باشد. توهین عبارت است از هر گفتار، رفتار، عمل یا نوشتاری که به نحوی موجب ضعیف کردن حیثیت کسی در منظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است غیابی هم باشد و حضور کسی که به او توهین شده حتماً لازم نیست. این جرم باید نسبت به اشخاص حقیقی باشد و توهین به اشخاص...
تماس با وکیل