نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط امور قراردادها
5 ساعت قبل 0 529
نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط خیار از ریشه خیر به معنای اختیار کردن است. از این رو در معنای لغوی گفته می شود خیار دل نهادن به چیزی با میل و رضا است. فی الواقع خیار حقی است که از عقد یا حکم شرع ایجاد شده و صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل یا اثبات و بقاء نماید. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ نماید. به این حق، اصطلاحاً...
نحوه طرح دعوای قلع و‌ قمع مستحدثات و اشجار دعاوی ملکی
22 ساعت قبل 0 21
نحوه طرح دعوای قلع و‌ قمع مستحدثات و اشجار قلع و قمع در لغت بمعنای از ریشه کندن و نابود کردن می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا بکار می رود. علی الاصول این دعوا زمانی مطرح می گردد که متصرف یک ملک، پس از تصرف در ملک دیگری، بدون داشتن مجوز قانونی یا بدون اجازه مالک، اقدام به احداث بنا یا غَرس اشجار می نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای قلع و‌ قمع مستحدثات و اشجار پرداخته شود. مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای خلع ید دعوای...
نمونه دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه به همراه دادنامه اوراق قضایی
1 روز قبل 0 15
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست الزام به انتقال و اعمال سوابق بیمه خواهان: خانم/ آقای ... به کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: کانون سردفتران و دفتریاران به نشانی تهران، خیابان استاد مطهری، روبروی خیابان سنایی، پلاک 273 وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته:  1- سایر دعاوی غیرمالی (تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده محترم به الزام...
نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ اوراق قضایی
3 روز قبل 0 46
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید. مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟ نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله نسبت به پارکینگ خواهان: خانم/ آقای ... به کد ملی .../ به نشانی: ... خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی .../ به نشانی: ... وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ... خواسته:  1- اعلام بطلان معامله اعلام (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان معامله نسبت به پارکینگ موضوع مبایعه...
نحوه درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه حقوقی دعاوی تجاری
3 روز قبل 0 54
نحوه درخواست صدور اجراییه چک یکی از موارد و مقرراتی که مقنن در جهت حمایت از دارنده چک، وضع نموده است و بموجب آن، کل فرآیند دادرسی حذف گردیده است، بحث‌ صدور اجراییه چک می باشد که در ماده 23 قانون صدور چک بدان پرداخته شده است. وفق این ماده، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه به محض وصول درخواست، بدون تعیین وقت رسیدگی، در وقت فوق العاده، اقدام به صدور اجراییه...
اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ دعاوی حقوقی
3 روز قبل 0 1139
نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال باشد، می بایست دادخواستی را تحت عنوان "اعتراض ثالث اجرایی" بطرفیت خواهان و خوانده دعوایی که بموجب آن مال توقیف شده است، مطرح نماید یعنی خواهان دعوا، شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده می باشند. در حال حاضر طرح این دعوا در قالب فرم دادخواست می باشد و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و کپی مصدق مدارک مالکیت خود را به پیوست...
نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی در راستای اصل معاوضه بودن نمونه آرای دادگاه ها
3 روز قبل 0 725
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل معاوضه بودن حقوق، پرهیز از میان تهی شدن یکی از تعهدهای متقابل، ماده 237 قانون مدنی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، تعدیل وجه التزام قراردادی، ماده ۲۳۰ قانون مدنی، محیط شدن بر عوض قراردادی، شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه، حفظ تعادل قراردادی، رای...
نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی نمونه آرای دادگاه ها
3 روز قبل 0 339
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتراض ثالث حکمی، گزارش اصلاحی، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی مطلب مرتبط: گزارش اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد؟ چکیده رای اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی دادخواست اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل استماع است. چنانچه شخص متصرف طرف دعوی قرار...
نمونه رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور نمونه آرای دادگاه ها
3 روز قبل 0 172
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، نقش نظارتی دادگاه در ابطال رای داور، رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟ چکیده رای لزوم مشخص گردیدن زمان ابلاغ رای داور دادگاه معتقد است که با توجه به موضوعیت داشتن ابلاغ رای...
نحوه اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم دعاوی حقوقی
4 روز قبل 0 63
اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم چگونه است؟ مقصود از اعاده دادرسی ار سرگرفتن و دوباره رسیدگی کردن است. به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی که منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرچع صادرکننده حکم را اعاده دادرسی گویند. لذا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام می باشد که بموجب آن امکان رسیدگی مجدد پرونده نزد مرجع صادرکننده حکم قطعی، میسر می گردد. مقنن در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات اعاده دادرسی را احصا نموده است....
نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث دعاوی حقوقی
4 روز قبل 0 30
نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرا می باشد. چنانچه رایی که از دادگاه صادر می گردد با حقوق اشخاص ثالثی که در دادرسی حضور ندارند در تضاد باشد، شخص ثالث می تواند نسبت به آن رای اعتراض کند. اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر مطرح می گردد. این شیوه از اعتراض، فقط از سوی اشخاص ثالث و تنها برای آنها متصور است. به عبارتی دیگر اشخاص ثالث این حق را ندارند که سایر طرق شکایت از...
نحوه طرح دعوای تعدیل اجاره بها در املاک تجاری دعاوی ملکی
7 روز قبل 0 646
دعوای تعدیل اجاره بها در ارتباط با قراردادهای اجاره ای که مربوط به املاک تجاری است و قبل از سال 1376 بین موجر و مستاجر منعقد شده است اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده مستاجر از ملک، یا تاریخی که حکم قطعی به تعدیل اجاره بها صادر شده است، سه سال گذشته باشد، فرد می تواند دادخواست تعدیل اجاره بها را در دادگاه مطرح نماید. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و در وقت مقرر پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک آنان، پرونده را جهت تعیین اجاره به کارشناس رسمی...
دعوای تعدیل اجاره بها مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ دعاوی ملکی
1 هفته قبل 0 387
دعوای تعدیل اجاره بها مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به غیر از دعوای تخلیه، یکی دیگر از دعاوی که میان موجر و مستاجر قابل طرح می باشد، دعوای تعدیل اجاره بها می باشد. دعوای تعدیل اجاره بها اگر از سوی موجر مطرح شود بمعنای افزایش مبلغ اجاره است اما اگر از سوی مستاجر مطرح شود بمعنای کاهش اجاره بها می باشد. نکته قابل ذکر این است که دعوای تعدیل اجاره بها صرفا مربوط به قراردادهای اجاره ای می باشد که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می شوند. این...
نحوه طرح دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس یا تخلف از شرط صفت دعاوی خانواده
1 هفته قبل 0 87
نحوه طرح دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس یا تخلف از شرط صفت تدلیس به انجام عملیاتی گفته می شود که منجر به فریب طرف معامله می گردد (مستنبط از ماده ۴۳۸ قانون مدنی). جهت تحقق تدلیس لازم است که اولاً عملیات فریبکارانه، حادث‌ گردد ثانیاً انجام این عملیات، باعث فریب طرف مقابل گردد. بطور مثال در عقد ازدواج، مرد خود را دارای مقام مهم در یکی از ارگان های مهم دولتی معرفی می نماید. اگر هر یک از زوجین، در عقد ازدواج مرتکب تدلیس شود، طرف مقابل این حق را خواهد داشت که تحت شرایط...
نمونه رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی نمونه آرای دادگاه ها
1 هفته قبل 0 77
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تخلف از شرط، فسخ قرارداد، عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر، رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط چکیده رای رد تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی...
تماس با وکیل