• اشتراک گذاری |

موضوع: اقامه دعوا توسط خواهان در صورت صدور قرار توقف دادرسی به لحاظ اناطه مدنی

مخاطب: خواهان
مدت: 30 روز پس از صدور قرار توقف دادرسی
مستند قانونی:

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

15 آذر 1402 254

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل