• اشتراک گذاری |

موضوع: تادیه هزینه انتشار آگهی در فرض رد دادخواست اعسار

مخاطب: خواهان
مدت: 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار
مستند قانونی:

ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

16 آذر 1402 228

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل