• اشتراک گذاری |

موضوع: تعویق مجازات سالب حیات و دیگر مجازات های بدنی در صورت وصول تقاضای اعاده دادرسی در دیوان

مخاطب: محکوم
مدت: با رعایت رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دستور توقف اجرای حکم صادر می گردد.
مستند قانونی:

ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح و ... :

شعبه دیوان ‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ 06-05-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. در دیگر محکومیت های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان ‌عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می گردد.

30 آذر 1402 184

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل