• اشتراک گذاری |

موضوع: رد دادخواست توسط دفتر به دلیل مشخص نبودن خواهان یا محل اقامت وی

مخاطب: خواهان
مدت: 2 روز از تاریخ رسید دادخواست
مستند قانونی:

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

16 آذر 1402 205

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل