• اشتراک گذاری |

موضوع: مهلت ارائه قرار تاخیر اجرای حکم از سوی مدعی حق (ثالث) نسبت به محکوم به

مخاطب: مدعی حق (شخص ثالث)
مدت: 15 روز از تاریخ مهلت
مستند قانونی:

ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی - اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین‌ یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و در‌ صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

17 آذر 1402 230

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل