• اشتراک گذاری |

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.


تفسیر ماده 19 قانون صدور چک:

1- مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل متوجه صادرکننده است. این مسئولیت به سبب انجام عنصر مادی جرم توسط اوست مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مربوط به نماینده بعدی یا صاحب حساب بوده است که در این صورت مسئولیت کیفری متوجه شخصی است که عمل او موجب عدم پرداخت وجه چک شده است.

2- چنانچه صاحبان حساب جاری دو نفر باشند و در سوابق بانکی قید شده باشد که هر یک از آن دو حق برداشت داشته باشند و یکی از آنها اقدام به صدور چکی علیه حساب جاری مذکور نماید، دارنده تنها به صادر کننده و امضاء کننده سند تجاری می تواند رجوع نماید و شخص دیگری که چک را امضاء نکرده است مسئولیتی از این حیث ندارد.

3- مقررات این ماده ناظر به مدیری که چک را امضاء نموده و از شرکت خارج شده است نیز می باشد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل