• اشتراک گذاری |

ماده 3 مکرر


(الحاقی ۱۳۸۲)- چک فقط در تاریح مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.


تفسیر ماده 3 مکرر قانون صدور چک:

مهلت مراجعه به بانک از تاریخ پرداخت مندرج در چک آغاز می گردد نه از تاریخ صدور آن.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل