• اشتراک گذاری |

نظریه مشورتی شماره 7/1402/40 مورخ 1402/02/30

شماره نظریه: 7/1402/40

شماره پرونده: 1402-127-40 ح

تاریخ نظریه: 1402/02/30

استعلام:

چنانچه تجدیدنظر‌ خوانده تمایل داشته باشد جهت جلوگیری از اطاله دادرسی تبرعاً هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی را به سود تجدیدنظر خواه پرداخت کند، آیا دادگاه می‌تواند از وی بپذیرد و یا آنکه هزینه دادرسی باید توسط خود تجدیدنظر خواه پرداخت شود و یا به اعسار وی رسیدگی شود؟ حکم این موضوع، در مرحله بدوی چیست و آیا تفاوتی در آثار دارد؟ (مانند دعوای جلب و ورود ثالث)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه پرداخت هزینه دادرسی قائم به شخص نیست و در صورت ابراز تمایل خوانده جهت پرداخت آن با هدف تسریع در رسیدگی، اجابت این درخواست منوط به قبول طرف مقابل نمی‌باشد؛ لذا در فرض سوال ذی‌نفع می‌تواند با پرداخت هزینه دادرسی، مانع رسیدگی را برطرف کند.

19 آذر 1402 146

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره
تماس با وکیل