• اشتراک گذاری |

دادگاه میتواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید.

تماس با وکیل